ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
จำนวนนักเรียน
ห้องเรียน
1
  นางวรรณวิมล อินทรบุตร
สภานักเรียน
20
-
2
  นายวรวุฒิ ปทุมมาศ
ซ่อมเครื่องไฟฟ้า
20
ห้องอุตสาหกรรม
3
  นางสุภัทรฉวี วงศ์เจริญ
งานประดิษฐ์
20
ห้องคหกรรม
4
  นางสาวจริงใจ ศรีเลิศ
English is Fun
20
224
5
  นายศิริพงษ์ เนียมมูล
กบนอกกะลา
20
122
6
  นายประหยัด เสนไสย์
สวดมนต์ไหว้พระ
20
346
7
  นายประทิน หัสดี
หมากฮอสไทย
20
342
8
  นางสาวอรวรรณ สิมมา
ตะลุยแดนกิมจิ
20
ICT 1
9
  นางสาวนิภาพรรณ โสพัฒน์
ไม้ดอกไม้ประดับ
20
เรือนเพาะชำ
10
  นายเจษฏาภรณ์ ทองยา
ฟุตซอล
20
สนามหน้าเสาธง
11
  นายมงคล เพประโคน
อุตสาหกรรม
20
ห้องอุตสาหกรรม
12
  นางภัชรินทร์ ขุขันธ์เขต
กบนกกะลา
20
122
13
  นางสาวบุษราคัม แก้วพวง
ผ้าประดับ
20
ห้องสมุด ICT
14
  นางสาววาริกา คำมุงคุล
ถ่ายภาพสวยด้วยกล้องนานาชนิด
20
บริหารวิชาการ
15
  นางเถลิง มั่นวงศ์
เสริมสวย
20
233
16
  นายมนตรี สอนไชยญาติ
คอมพิวเตอร์
20
ICT 2
17
  นายภิรมย์ อินทะนะ
พืชสมุนไพร
20
สวนป่า
18
  นายจีรพงษ์ ยงเพชร
เกษตรพอเพียงเลี้ยงชีพ
20
สวนเกษตร
19
  นายธีรวัฒน์ อุ่นทรัพย์
สภานักเรียน
18
20
  นางสาววนิจฐา เบ้าปัดสี
วิทย์ แสนรู้
17
สวนพลูสเตเดียม
21
  นางนิพา แสงกล้า
ดอกไม้ประดิษฐ์
17
231
22
  นางสุภารัตน์ หอมหวล
ประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้
17
221
23
  นางสาวสวรรค์ ประชัน
ภาษาอังกฤษ
16
224
24
  นางทัศนีย์ อรุณรัมย์
นักศึกษาวิชาทหาร
16
-
25
  นางฐณิญาร์ เสดา
โรงหมอ (ห้องพยาบาล)
13
ห้องพยาบาล
26
  นางสาวมยุรี ภักดีเหลา
ยุวบรรณารักษ์
13
ห้องสมุด
27
  นายศุภวิทยา หอมจิต
ยุวเกษตร
12
เรือนเพาะชำ
28
  นางสาวปนัดดา คำลีมัด
แดนเซอร์/ลูกทุ่ง
11
อาคารศิลปะ
29
  นายนิพนธ์ พลเศรษฐเลิศ
ติวเข้ม ม.4
11
121
30
  นางสาวจันทร์ทิพย์ ศิลป์นอก
สวดมนต์แปล
11
334
31
  นางภัชรีพร วงศ์บา
คาราโอเกะ
10
ICT
32
  นายสุวิทย์ มีฤทธิ์
ดนตรี
8
ห้องดนตรี/หน้าเสาธง
33
  นางอัญชุลีพร ผาคำ
เมล็ดงอก
7
เรือนเพาะชำ
34
  นายฐานันดร์ตรี อารยะพงศ์สกุล
แดนเซอร์/ลูกทุ่ง
7
อาคารศิลปะ
35
  นางนงลักษณ์ สุวรรณเทน
อ่านเขียน เรียนรู้
7
323
36
  นายณัฐวุฒิ พวงคำ
Dual lang
7
226
37
  นางสาวยุพา คำแพง
ยุวบรรณารักษ์
6
ห้องสมุด
38
  นางวรุณลักษณ์ ภูแป้ง
อ่านเขียน เรียนรู้
5
341
39
  นางสาวมาลินี แก้วยงค์
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC
5
ห้องแนะแนว
40
  นางสาวพิชยาศิริ พิมพ์ทราย
คณิตศาสตร์เบื้องต้น
5
232
41
  นางสาวศิริเนตร ชินชัย
นานาจิตตัง
4
124
42
  นางสาวสุธางศ์รัตน์ โพธิ์งาม
คณิตศาสตร์หรรษา
4
ห้องสานฝัน
43
  นายวงศ์พันธ์ เวียงนนท์
เครื่องบินพลังยาง/จรวดขวดน้ำ
4
123
44
  นายไกรสอน ดัดถุยาวัฒน์
ยกน้ำหนัก
3
หอประชุม
45
  นางสุทิศา คงวิภาค
คาราโอเกะ
2
ICT
46
  นางวรวรรณ กาญจนสมวงศ์
English is fun
2
234
47
  นางสมคิด นวลศิริ
อ่านเขียน เรียนรู้
2
323
48
  นางสาวศศิธร บุญเนตร
โรงหมอ
2
ห้องพยาบาล
49
  นายศุภชัย วโรรส
ประชาสัมพันธ์
2
ห้องประชาสัมพันธ์
50
  นางสุรีรัตน์ ศักดิ์วิจารณ์
อ่านเขียน เรียนรู้
1
321
51
  นายประเสริฐ แสงสว่าง
นักศึกษาวิชาทหาร
1
-
52
  นางนฤมล หาญศึก
อ่านเขียน เรียนรู้
1
324
53
  นางอภิชญา อ้วนคำภา
เส้นทางสู่มหาวิทยาลัย
1
ห้องแนะแนว
54
  นางสาวกรพินธ์ บุญเลิศ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC
1
ห้องแนะแนว
55
  ว่าที่ร้อยตรีเมธี บุญปัญญา
นักศึกษาวิชาทหาร
1
56
  นางสาวภคอร อำนวย
เมล็ดงอก
0
เรือนเพาะชำ
57
  นางคนึงนิจ เดชะคำภู
อ่านเขียน เรียนรู้
0
322
58
  นางราตรี ฝอยทอง
ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย
0
225
59
  นางสุภาพร คำประไพ
อย.น้อย
0
โรงอาหาร
60
  นายสุขสำราญ ทนนศักดิ์
เสมารักษ์ ป้องกันยาเสพติด
0
ห้องกิจการนักเรียน
61
  นางสมจิตร บัวแก้ว
อ่านเขียน เรียนรู้
0
325
62
  นางสาวอาริตา วงศ์บา
พู่กันจีน
0
235
63
  นางสาวอมรรัตน์ สระทอง
K – ME easy
0
124
64
  นายเจริญชัย วันศรี
Applicd Mathematices
0
241
65
  นางธัมมาภรณ์ จูมสิมมา
ครอส์เวิร์ส
0
236
66
  นางสาวสาริศา พรแก้ว
กลอน วิทย์ ฯ
0
126
67
  นางสาวปฏิญญา รอดคำทุย
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น
0
125

นักเรียนที่เลือกชุมนุมแล้ว 630 คน


รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่เลือกชุมนุม
กลับเมนูหลัก