ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
จำนวนนักเรียน
ห้องเรียน
1
  คณะครูและวิทยากร
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
138
ห้องประชุมก้านพลู
2
  นายจีรพงษ์ ยงเพชร
เกษตรพอเพียงเลี้ยงชีพ
17
สวนเกษตร
3
  นายมนตรี สอนไชยญาติ
เทคนิคคอมพิวเตอร์
17
ICT
4
  นางภัชรีพร วงศ์บา
เปตอง
17
สนามเปตอง
5
  นางสาวอรวรรณ สิมมา
ริบบิ้นแปลงกาย
17
ICT
6
  นางสาวยุพา คำแพง
เหรียญโปรยทาน
10
ห้องสมุด
7
  นายสุวิทย์ มีฤทธิ์
ดนตรี
6
ห้องดนตรี/หน้าเสาธง
8
  นายประเสริฐ แสงสว่าง
ฟุตซอล
5
สนามหน้าเสาธง
9
  นางนิพา แสงกล้า
ดอกไม้ประดิษฐ์
5
ห้อง 231
10
  นายฐานันดร์ตรี อารยะพงศ์สกุล
นาฏศิลป์พื้นเมือง
4
อาคารศิลปะ
11
  นางภัณทิลา นรสาร
เพ้นท์กระจก
4
ซุ้มลำดวน
12
  นางฐณิญาร์ เสดา
D.I.Y BY PAPER
4
ห้องพยาบาล/ซุ้มการะเวก
13
  นายไกรสอน ดัดถุยาวัฒน์
ยกน้ำหนัก
4
หอประชุม
14
  นายเจษฏาภรณ์ ทองยา
ฟุตซอล
3
สนามหน้าเสาธง
15
  นางวรุณลักษณ์ ภูแป้ง
How to : ปักผ้า ปักด้าย ด้วยมือ
2
341
16
  นางสุภัทรฉวี วงศ์เจริญ
ขนมไทย
2
ห้องคหกรรม
17
  นายวรวุฒิ ปทุมมาศ
ไฟฟ้า
2
ห้องอุตสาหกรรม
18
  นางสาวปนัดดา คำลีมัด
นาฏศิลป์พื้นเมือง
2
ห้องอุตสาหกรรม
19
  นางอภิชญา อ้วนคำภา
ต่างหูจากดินญี่ปุ่น
1
ห้องแนะแนว
20
  นางสุภาพร คำประไพ
โครเชต์แสนสวย
1
ห้องคหกรรม
21
  นางสาวภคอร อำนวย
พืชผักไม้ประดับ
1
สวนเกษตร
22
  นางสาวบุษราคัม แก้วพวง
ผ้าประดับ
0
ห้องสมุด
23
  นางอัญชุลีพร ผาคำ
พืชผักไม้ประดับ
0
สวนเกษตร
24
  นายมงคล เพประโคน
ช่างซ่อมบำรุง
0
ห้องอุตสาหกรรม
25
  นางสาวมาลินี แก้วยงค์
เหรียญโปรยทาน
0
ห้องสมุด
26
  นางสาวมยุรี ภักดีเหลา
ผ้าประดับ
0
ห้องสมุด
27
  นางสาววาริกา คำมุงคุล
นักออกแบบน้อย
0
324
28
  นางสาวนิตติยา ประมูล
เหรียญโปรยทาน
0
ห้องสมุด
29
  นางสาวศศิธร บุญเนตร
D.I.Y BY PAPER
0
ห้องพยาบาล/ซุ้มการะเวก

นักเรียนที่เลือกกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้แล้ว 262 คน


รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่เลือกกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กลับเมนูหลัก