รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่เลือกชุมนุม


เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่ ชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
10129
เด็กหญิงภัทริกา แพงดี
ม.1/1
33
ว่าง
ว่าง
10122
เด็กหญิงน้ำฝ้าย น้อยสังวาลย์
ม.1/1
26
ว่าง
ว่าง
10164
เด็กหญิงนุศรา พิมล
ม.1/2
25
ว่าง
ว่าง
10173
เด็กหญิงวรรณนิสา แย้มค้าย
ม.1/2
34
ว่าง
เปตอง
10152
เด็กชายสมปรารถนา ทองสงฆ์
ม.1/2
13
ว่าง
ว่าง
10179
เด็กหญิงสุชัญญา ถาวร
ม.1/2
40
ว่าง
ว่าง
10163
เด็กหญิงนิติยา ถุงทรัพย์
ม.1/2
24
ว่าง
ว่าง
10166
เด็กหญิงปภัสรา แหวนหล่อ
ม.1/2
27
ว่าง
ว่าง
10148
เด็กชายวชิร วังศาลุน
ม.1/2
9
ว่าง
ว่าง
10176
เด็กหญิงสุกัญญา แก้วรักษา
ม.1/2
37
ว่าง
นาฏศิลป์พื้นเมือง
10160
เด็กหญิงชัญญานุช จิตรมั่น
ม.1/2
21
ว่าง
เปตอง
10186
เด็กชายจามิกร อุดม
ม.1/3
4
ว่าง
ว่าง
10195
เด็กชายปานนิวัฒน์ กุลบุตร
ม.1/3
13
ว่าง
ว่าง
10184
เด็กชายจักรกฤษณ์ นิขัน
ม.1/3
2
ว่าง
ว่าง
9907
เด็กชายวรากรณ์ สิงห์ทอง
ม.1/3
27
ว่าง
ว่าง
10188
เด็กชายเจษฎากร สายสี
ม.1/3
6
ว่าง
ว่าง
10200
เด็กชายมานพ แสงแก้ว
ม.1/3
18
ว่าง
ว่าง
10209
เด็กหญิงณัฐณิชา โยทะยาน
ม.1/3
29
ว่าง
ว่าง
10197
เด็กชายพีรวัส สาระชาติ
ม.1/3
15
ว่าง
ว่าง
10191
เด็กชายธนพนธ์ ชำนิกุล
ม.1/3
9
ว่าง
ว่าง
10205
เด็กชายอธิชา คุณตะโย
ม.1/3
23
ว่าง
ว่าง
10190
เด็กชายทินกร หิงทอง
ม.1/3
8
ว่าง
ว่าง
10185
เด็กชายจักรภัทร สักกุณี
ม.1/3
3
ว่าง
ว่าง
10194
เด็กชายนนทพันธ์ ชัยอุดม
ม.1/3
12
ว่าง
ว่าง
9860
เด็กชายภานุวัฒน์ รอด5รอง
ม.1/3
26
ว่าง
ว่าง
10187
เด็กชายจิราวุฒิ เถาว์คำ
ม.1/3
5
ว่าง
ว่าง
10198
เด็กชายพีระพัฒน์ คำแดง
ม.1/3
16
ว่าง
ว่าง
10208
เด็กหญิงชาลิณี มั่นหมาย
ม.1/3
28
ว่าง
ว่าง
10203
เด็กชายสมชาย เพลินใจ
ม.1/3
21
ว่าง
ว่าง
10189
เด็กชายชัชวาล สายบุบผา
ม.1/3
7
ว่าง
ว่าง
10204
เด็กชายสุรสิทธิ์ เนียมกลิ่น
ม.1/3
22
ว่าง
ว่าง
10217
เด็กหญิงภาวิดา มาทอง
ม.1/3
37
ว่าง
ว่าง
10201
เด็กชายวิชัย สิงห์นันท์
ม.1/3
19
ว่าง
ว่าง
10183
เด็กชายเกียรติศักดิ์ เบิดสูง
ม.1/3
1
ว่าง
ว่าง
10192
เด็กชายธนภัทร พนาลัย
ม.1/3
10
ว่าง
ว่าง
10207
เด็กชายสหรัฐ ใยคำ
ม.1/3
25
ว่าง
ว่าง
10224
เด็กชายฐิติพงศ์ รัตพันธ์
ม.1/4
2
ว่าง
ว่าง
10241
เด็กชายอนิวัต โนทวงษ์
ม.1/4
20
ว่าง
ว่าง
10347
เด็กชายมงคลชัย สำราญพิทักษ์
ม.1/4
13
ว่าง
ว่าง
10247
เด็กหญิงชลธิดา เทพราม
ม.1/4
26
ว่าง
ว่าง
10227
เด็กชายธ3ง วงศ์เมือง
ม.1/4
5
ว่าง
ว่าง
10242
เด็กชายอนุรักษ์ มากสิงห์
ม.1/4
21
ว่าง
ว่าง
10238
เด็กชายศักดินนท์ จันทะแจ่ม
ม.1/4
17
ว่าง
ว่าง
10251
เด็กหญิงเนตรนภา จิบจันทร์
ม.1/4
30
ว่าง
ว่าง
10229
เด็กชายธีรยุทธ สิงจานุสงค์
ม.1/4
7
ว่าง
ว่าง
10243
เด็กชายอัครเดช วิจิตรขจี
ม.1/4
22
ว่าง
ว่าง
10223
เด็กชายเฉลิมชัย วงจำปา
ม.1/4
1
ว่าง
ว่าง
10233
เด็กชายพรเทพ แก้วกุล
ม.1/4
11
ว่าง
ว่าง
10245
เด็กชายเอกราช สวยสุวรรณ
ม.1/4
24
ว่าง
ว่าง
10225
เด็กชายณัฐวุฒิ บรรพชิต
ม.1/4
3
ว่าง
ว่าง
10234
เด็กชายภานุ บึงไกร
ม.1/4
12
ว่าง
ว่าง
10237
เด็กชายวิชิต ถาวร
ม.1/4
16
ว่าง
ว่าง
10250
เด็กหญิงนิลวัลย์ องค์แก้ว
ม.1/4
29
ว่าง
ว่าง
10228
เด็กชายธีรพล เอื้อเฟื้อสุข
ม.1/4
6
ว่าง
ว่าง
10231
เด็กชายปรเมษฐ์ พิมลา
ม.1/4
9
ว่าง
ว่าง
10239
เด็กชายศิวานนท์ หาลาพ
ม.1/4
18
ว่าง
ว่าง
10372
เด็กชายเอื้ออังกูร เท่าสิงห์
ม.1/4
43
ว่าง
ว่าง
10230
เด็กชายนาสาร คำผาง
ม.1/4
8
ว่าง
ว่าง
10244
เด็กชายเอกราช ยอดพูน
ม.1/4
23
ว่าง
ว่าง
10271
เด็กชายพิทักษ์ สานคุ้มพิมพ์
ม.1/5
11
ว่าง
ว่าง
10279
เด็กชายอภิเชษฐ์ บุญเชิญ
ม.1/5
19
ว่าง
ว่าง
10264
เด็กชายณัฐพล สารวัน
ม.1/5
4
ว่าง
ว่าง
10274
เด็กชายศรชัย ภักดี
ม.1/5
14
ว่าง
ว่าง
10266
เด็กชายนครินทร์ คลองธัญการ
ม.1/5
6
ว่าง
ว่าง
10276
เด็กชายสุทิวัส บุตราช
ม.1/5
16
ว่าง
ว่าง
10270
เด็กชายพลพนา แตะต้อง
ม.1/5
10
ว่าง
ว่าง
10278
เด็กชายอนุชา หุ่นทอง
ม.1/5
18
ว่าง
ว่าง
10272
เด็กชายภานุวัฒน์ ผิวขาว
ม.1/5
12
ว่าง
ว่าง
10265
เด็กชายธิเบต คำผาด
ม.1/5
5
ว่าง
ว่าง
10275
เด็กชายศักดิธัช จันทะแจ่ม
ม.1/5
15
ว่าง
ว่าง
10267
เด็กชายปฐมพงศ์ สายโส
ม.1/5
7
ว่าง
ว่าง
10277
เด็กชายอดิเทพ ตั้งมั่น
ม.1/5
17
ว่าง
ว่าง
9791
เด็กหญิงปาริชาติ ประสงค์
ม.2/1
25
ว่าง
ว่าง
9789
เด็กหญิงปริฉัตร กุนรา
ม.2/1
23
ว่าง
ยกน้ำหนัก
9794
เด็กหญิงมลฤดี เค้าเงื่อน
ม.2/1
28
ว่าง
ว่าง
9771
เด็กชายภูตะวัน มาทอง
ม.2/1
5
ว่าง
ว่าง
10067
เด็กหญิงเพชรลดา จารึกธรรม
ม.2/2
41
ว่าง
ว่าง
9807
เด็กชายขุนศึก คุมมินทรี
ม.2/2
2
ว่าง
ว่าง
9822
เด็กหญิงทิพย์วรรณ กองแก้ว
ม.2/2
17
ว่าง
ว่าง
9809
เด็กชายณัฐพล พันธุ์ดี
ม.2/2
4
ว่าง
ว่าง
9839
เด็กหญิงสาระพี อุระวงษ์
ม.2/2
33
ว่าง
ว่าง
9813
เด็กชายภัทรชัย ประพันธ์
ม.2/2
7
ว่าง
ว่าง
9838
เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง บุญเสนอ
ม.2/2
32
ว่าง
ริบบิ้นแปลงกาย
9967
เด็กชายศุภชัย ภูทองชนะ
ม.2/2
12
ว่าง
ว่าง
9854
เด็กชายธีรภัทร แสนปาง
ม.2/3
4
ว่าง
เปตอง
9855
เด็กชายนวพล บุญสร้อย
ม.2/3
5
ว่าง
ว่าง
9864
เด็กชายวัชชิระ สีหาบุตร
ม.2/3
10
ว่าง
ว่าง
9885
เด็กหญิงอัยรา วิชารักษ์
ม.2/3
32
ว่าง
ว่าง
10028
เด็กชายณัฐวัฒน์
ม.2/3
17
ว่าง
ว่าง
9850
เด็กชายดำรง พรมสี
ม.2/3
2
ว่าง
ว่าง
10352
เด็กชายอิสรภาพ สีฟ้า
ม.2/3
100
ว่าง
ว่าง
9877
เด็กหญิงรจนา สิทธิชัย
ม.2/3
24
ว่าง
ว่าง
9857
เด็กชายปรเมฆ วรรณเวศ
ม.2/3
7
ว่าง
ว่าง
9884
เด็กชายอริสา สอิ้งทอง
ม.2/3
31
ว่าง
ว่าง
9913
เด็กหญิงนงคราญ คุณนาบาล
ม.2/4
24
ว่าง
ว่าง
9903
เด็กชายพิเชษฐ์ชัย หลอดทอง
ม.2/4
13
ว่าง
ว่าง
9922
เด็กหญิงสุฐิดา แก้วเกิด
ม.2/4
32
ว่าง
ว่าง
9909
เด็กชายสุจินดา สุโพธิ์
ม.2/4
17
ว่าง
ว่าง
9894
เด็กชายเด่นนคร ระเบียบ
ม.2/4
6
ว่าง
ว่าง
9925
เด็กหญิงฮ่าลีมะฮ์ เจ๊ะสอ
ม.2/4
35
ว่าง
ว่าง
10068
เด็กชายเศรษฐา จันทร์แดง
ม.2/4
22
ว่าง
ว่าง
9918
เด็กหญิงวศินี โครตวงศ์
ม.2/4
28
ว่าง
ว่าง
9906
เด็กชายเรืองศักดิ์ อ้อมชมภู
ม.2/4
15
ว่าง
เกษตรพอเพียงเลี้ยงชีพ
9924
เด็กหญิงอนุวรรณ ยี่สุ่นหอม
ม.2/4
34
ว่าง
ยกน้ำหนัก
9910
เด็กชายอโณทัย จันทงาม
ม.2/4
18
ว่าง
ว่าง
9930
เด็กชายพิพัฒนชัย นพรัตน์
ม.2/5
5
ว่าง
ว่าง
9940
เด็กหญิงทิตยา สิมมา
ม.2/5
12
ว่าง
ว่าง
9933
เด็กชายเรืองเดช กาญจนะชาติ
ม.2/5
7
ว่าง
ว่าง
9942
เด็กหญิงวราภรณ์ ดวงตา
ม.2/5
14
ว่าง
ว่าง
9927
เด็กชายจักรพันธุ์ หอมคำ
ม.2/5
2
ว่าง
ว่าง
9937
เด็กชายอนุชา พิมลา
ม.2/5
9
ว่าง
ว่าง
9944
เด็กหญิงอภิญญา รสชาติ
ม.2/5
16
ว่าง
ว่าง
9929
เด็กชายปรเมษฐ์ ครองมงคล
ม.2/5
4
ว่าง
ว่าง
9939
เด็กหญิงณิญาภรณ์ โภคพันธ์
ม.2/5
11
ว่าง
ว่าง
9931
เด็กชายภานุเดช วังสาลุน
ม.2/5
6
ว่าง
ว่าง
9941
เด็กหญิงเรืองรัตน์ดา มะโนชาติ
ม.2/5
13
ว่าง
ว่าง
9926
เด็กชายจักรพงศ์ หอมคำ
ม.2/5
1
ว่าง
ว่าง
9936
เด็กชายอดิศร สิมมา
ม.2/5
8
ว่าง
ว่าง
9943
เด็กหญิงศิริพร ทราธรณ์
ม.2/5
15
ว่าง
ว่าง
9928
เด็กชายนาคิน จำปา
ม.2/5
3
ว่าง
ว่าง
9938
เด็กหญิงณัฐพร ศรีไสล
ม.2/5
10
ว่าง
ว่าง
9449
เด็กชายกฤษกร เสาแก้ว
ม.3/1
1
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9473
เด็กหญิงปิยะมาศ วรรณเวช
ม.3/1
25
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9454
เด็กชายธนวัตร เบ้าคำ
ม.3/1
6
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9480
เด็กหญิงสุดารัตน์ แก้วคำ
ม.3/1
32
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9462
เด็กหญิงกรกนก โพธิ์ขาว
ม.3/1
14
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9487
เด็กหญิงอุมาติกา แตะต้อง
ม.3/1
39
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9468
เด็กหญิงณิชกานต์ เบ้าคำ
ม.3/1
20
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9475
เด็กหญิงภัสราวรรณ สันทานุลัย
ม.3/1
27
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9458
เด็กชายรัฐภูมิ สิงห์โท
ม.3/1
9
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9482
เด็กหญิงเสาวภา กุนรา
ม.3/1
34
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9464
เด็กหญิงจุฑามณี กุนรา
ม.3/1
16
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9470
เด็กหญิงธมลวรรณ สังแก้ว
ม.3/1
22
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9477
เด็กหญิงรุ่งทิวา สมาน
ม.3/1
29
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9460
เด็กชายสุรชัย บุญพบ
ม.3/1
11
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9484
เด็กหญิงอทิตยา เนียมจิตร
ม.3/1
36
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9466
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ กินรา
ม.3/1
18
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9456
เด็กชายมนตรี แสงจันทร์
ม.3/1
8
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9472
เด็กหญิงปณินดา พรมชาติ
ม.3/1
24
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9452
เด็กชายฐิติกร พระพิมพ์
ม.3/1
4
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9479
เด็กหญิงสุจิตตรา สุทธิพงษ์
ม.3/1
31
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9461
เด็กหญิงกนกวรรณ์ พร้าวงษ์
ม.3/1
13
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9486
เด็กหญิงอาพัชราพร จำปี
ม.3/1
38
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9453
เด็กชายเดชานันท์ แสงแก้ว
ม.3/1
5
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9474
เด็กหญิงพรพิมล ศรีลาวงศ์
ม.3/1
26
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9455
เด็กชายภูวดล อินทะจักร์
ม.3/1
7
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9481
เด็กหญิงสุรางคณา จำปี
ม.3/1
33
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9463
เด็กหญิงจันทร์จิรา ดวงสว่าง
ม.3/1
15
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9469
เด็กหญิงธนิสร แบบอย่าง
ม.3/1
21
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9476
เด็กหญิงรินรดา สงแก้ว
ม.3/1
28
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9459
เด็กชายศักดา ประจบ
ม.3/1
10
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9483
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ ประทัยบุตร
ม.3/1
35
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9465
เด็กหญิงจุฬารัตน์ สีเหลือง
ม.3/1
17
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9451
เด็กชายฐาปกรณ์ สิมมาเคน
ม.3/1
3
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9471
เด็กหญิงนรกมล ประสิทธิ์
ม.3/1
23
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9450
เด็กชายครรชิต วงษ์ษา
ม.3/1
2
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9478
เด็กหญิงวิชญาพร สาระชาติ
ม.3/1
30
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9723
เด็กชายนพดล ศรชัย
ม.3/1
12
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9485
เด็กหญิงอรชร แก้วคำสอน
ม.3/1
37
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9467
เด็กหญิงณัตสยามนต์ ขันติวงค์
ม.3/1
19
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9496
เด็กชายพงศธร แก่นกุหลาบ
ม.3/2
6
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9522
เด็กหญิงสุดารัตน์ เจริญทัศน์
ม.3/2
34
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9505
เด็กชายอวิรุทธ์ ไทยอ่อน
ม.3/2
15
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9508
เด็กหญิงฐิติมา บัวศรี
ม.3/2
22
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9517
เด็กหญิงพัชญ์พิดา มีใจ
ม.3/2
29
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9498
เด็กชายรัชชานนท์ ทองแดงดี
ม.3/2
8
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9495
เด็กชายบูรพา บุญเพ็ง
ม.3/2
5
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9524
เด็กหญิงสุทรารัตน์ แก้วมงคล
ม.3/2
36
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
10031
เด็กชายนิติศาสตร์ โสธาตุ
ม.3/2
17
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9510
เด็กหญิงธิดารัตน์ ประทุมวงศ์
ม.3/2
24
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9489
เด็กชายจักรเพชร ดุระยับ
ม.3/2
2
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9519
เด็กหญิงมาริณี เมาลิชาติ
ม.3/2
31
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9501
เด็กชายสหรัฐ ศรีสุวรรณ
ม.3/2
11
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9502
เด็กชายอนุสรณ์ เขตต์กลาง
ม.3/2
12
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9742
เด็กหญิงนลินทิพย์ หมั่นจิตร
ม.3/2
38
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9692
เด็กชายวีรพล นามชาติ
ม.3/2
19
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9513
เด็กหญิงนันทพร พิมภู
ม.3/2
26
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9492
เด็กชายดนัย อุตรชน
ม.3/2
4
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9521
เด็กหญิงสุจิตรา ถาวร
ม.3/2
33
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9504
เด็กชายอภิสิทธิ์ สอนจิตร
ม.3/2
14
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9766
เด็กหญิงพิมพิลา ทองปริน
ม.3/2
40
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9507
เด็กหญิงขวัญชนก ประจันทร์
ม.3/2
21
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9516
เด็กหญิงพรธิดา สะดำปี
ม.3/2
28
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9497
เด็กชายมณีเทพ ระม้าย
ม.3/2
7
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9523
เด็กหญิงสุดาวรรณ ลาภบุญ
ม.3/2
35
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9560
เด็กชายกนกพล เสนาพันธ์
ม.3/2
16
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9509
เด็กหญิงธิดารัตน์ คำพันธ์
ม.3/2
23
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9488
เด็กชายกิตติศักดิ์ พุ่มทอง
ม.3/2
1
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9518
เด็กหญิงพัชรินทร์ กินรา
ม.3/2
30
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9500
เด็กชายวุฒิชัย ปอทอง
ม.3/2
10
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9499
เด็กชายวีรศักดิ์ ทองบุตร
ม.3/2
9
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9525
เด็กหญิงอรทัย วิชัยวงค์
ม.3/2
37
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
10090
เด็กชายจิตรกร พวงมาลา
ม.3/2
18
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9511
เด็กหญิงนริศรา โพธิ์หนองบัว
ม.3/2
25
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9490
เด็กชายชูถิ่น สุวรรณคำ
ม.3/2
3
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9520
เด็กหญิงรัตนาวดี สมพงษ์
ม.3/2
32
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9503
เด็กชายอภิชาติ วงศ์ศรี
ม.3/2
13
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9762
เด็กหญิงเนตรชนก วิชัยรัตน์
ม.3/2
39
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9506
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พ่วงแพ
ม.3/2
20
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9515
เด็กหญิงปรัชญาพร คุณทัน
ม.3/2
27
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9550
เด็กหญิงภัทราภรณ์ บุตรสาร
ม.3/3
14
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9558
เด็กหญิงอัญชัญ แก้วประไพ
ม.3/3
21
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9526
เด็กชายกฤษฎา โล่รัตนกุล
ม.3/3
1
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9538
เด็กชายวาคิม ชุ่มเย็น
ม.3/3
8
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9552
เด็กหญิงมีนา พันอินทร์
ม.3/3
16
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9763
เด็กหญิงวรรณภา ภูนุภา
ม.3/3
23
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9529
เด็กชายคณากร ระยับศรี
ม.3/3
3
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9543
เด็กชายอภิชา ยอดโพธิ์
ม.3/3
10
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
10095
นางสาวมาริษา สุราโพธิ์
ม.3/3
27
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9555
เด็กหญิงศิริวรรณ สลิด
ม.3/3
18
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9996
เด็กหญิงพรพรรณ แซ่ส่วน
ม.3/3
25
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9531
เด็กชายไชยวัฒน์ ศิริมา
ม.3/3
5
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9549
เด็กหญิงพรลัดดา บุญร่วม
ม.3/3
13
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9557
เด็กหญิงอังสุมา สืบสิทธิ์
ม.3/3
20
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9535
เด็กชายธีระพงษ์ แก้วสำโรง
ม.3/3
7
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9551
เด็กหญิงภัทราวดี เทพอาษา
ม.3/3
15
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9559
เด็กหญิงอินฑิตา รสชาติ
ม.3/3
22
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9527
เด็กชายกิตติพงศ์ กุคำรักษ์
ม.3/3
2
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9541
เด็กชายสรนันท์ พรศิริ
ม.3/3
9
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9554
เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์ ประดิษฐ
ม.3/3
17
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
10027
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ศรีเมือง
ม.3/3
24
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9530
เด็กชายชนาธิป สาระพงษ์
ม.3/3
4
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9548
เด็กหญิงนันทิกานต์ มะโนรัตน์
ม.3/3
12
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
10096
เด็กหญิงชุติมา สมาพงษ์
ม.3/3
26
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9556
เด็กหญิงสุกัญญา คำแสนราช
ม.3/3
19
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
10096
เด็กหญิงชุติมา สะมาพงษ์
ม.3/3
26
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9532
เด็กชายฐิติศักดิ์ เขียวทอง
ม.3/3
6
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9581
เด็กชายสุธารา ศรีรักษา
ม.3/4
15
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9588
เด็กหญิงสุภลักษณ์ จันศรี
ม.3/4
23
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9562
เด็กชายณัฐพงษ์ ปัตวงษ์
ม.3/4
2
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9572
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ หาญบัญญัติ
ม.3/4
9
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9570
เด็กชายปิยะพงษ์ แสนปาง
ม.3/4
7
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9574
เด็กชายพิรพัฒน์ คำศรี
ม.3/4
11
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9579
เด็กชายวุฒิธชัย ชูสวัสดิ์
ม.3/4
14
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9578
เด็กชายฤทธิเดช ห่อคำ
ม.3/4
13
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9245
เด็กชายณัฐวุฒิ สถานเถื่อน
ม.3/4
18
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9571
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ พรมอ่อน
ม.3/4
8
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9564
เด็กชายทรงพล สุภษร
ม.3/4
4
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9582
เด็กชายอนันตพล มีแก้ว
ม.3/4
16
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9589
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ค่องอ้อย
ม.3/4
24
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9565
เด็กชายทิชธวัช ภักพวง
ม.3/4
5
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9573
เด็กชายพาสุข รำริ่น
ม.3/4
10
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9561
เด็กชายณรงค์กร ป้องชนะ
ม.3/4
1
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9577
เด็กชายรัฐภูมิ ขุขันเขต
ม.3/4
12
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9583
เด็กชายวุฒิพร มั่นชาติ
ม.3/4
17
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9567
เด็กชายธนาวัฒน์ ธามะณี
ม.3/4
6
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9563
เด็กชายณัฐวุฒิ กลมเกลียว
ม.3/4
3
ว่าง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9138
นางสาวจิราพร วงค์โสภา
ม.4/1
7
ว่าง
ว่าง
9158
นางสาวศิริโสภา ทองใบ
ม.4/1
26
ว่าง
ว่าง
10288
นางสาวปนัดดา สีดา
ม.4/1
19
ว่าง
ว่าง
9165
นายชนุดม โสมศิริ
ม.4/2
2
ว่าง
ว่าง
9161
นางสาวสุพัตรา สีอุตะ
ม.4/2
35
ว่าง
ว่าง
10318
นางสาวนิภาพร ทิศชาติ
ม.4/3
16
ว่าง
ว่าง
10350
นางสาวมณีรัตน์ ขวัญยืน
ม.4/3
27
ว่าง
ว่าง
9256
นายศรายุทธ วงมาลี
ม.4/3
9
ว่าง
ว่าง
10324
นายชนะชัย โพธิ์งาม
ม.4/4
1
ว่าง
ว่าง
9129
นายนพดล สารวัน
ม.4/4
4
ว่าง
ว่าง
9291
นางสาวสิรินทรา สงสาร
ม.4/4
101
ว่าง
ว่าง
10329
นางสาวกัญญาพร ยอดคำมี
ม.4/4
9
ว่าง
ว่าง
10356
นายปริญญา ตั้งมั่น
ม.4/4
23
ว่าง
ว่าง
10325
นายณัฎฐณิฎ พลภัย
ม.4/4
3
ว่าง
ว่าง
10327
นายไพรัช พละศักดิ์
ม.4/4
6
ว่าง
ว่าง
9253
นายวรวิธ นาคศรี
ม.4/4
7
ว่าง
ว่าง
10334
นางสาวอรปรียา เบ้าคำผุย
ม.4/4
19
ว่าง
ว่าง
9284
นายนิวัฒน์ ใสสะอาด
ม.4/5
19
ว่าง
ว่าง
10339
เด็กหญิงสุภาพร พรหมคุณ
ม.4/5
8
ว่าง
ว่าง
10345
นายกนกพล บัวผัน
ม.4/5
17
ว่าง
ว่าง
9263
นางสาวนิตติยา กลิ่นพยอม
ม.4/5
3
ว่าง
ว่าง
10343
นายภานุพงศ์ แตะต้อง
ม.4/5
12
ว่าง
ว่าง
10336
นายพงษ์พิสุทธิ์ บุตรดี
ม.4/5
5
ว่าง
ว่าง
9280
เด็กชายณัฐวุฒิ ธรรมสารกอง
ม.4/5
14
ว่าง
ว่าง
9287
นายวรรธนัย วงค์คำ
ม.4/5
20
ว่าง
ว่าง
10338
นายรัฐศาสตร์ สำลี
ม.4/5
7
ว่าง
ว่าง
9206
นายกิตติศักดิ์ ขันติวงษ์
ม.4/5
16
ว่าง
ว่าง
9265
นางสาวปัทมาวรรณ วงษ์สุนา
ม.4/5
1
ว่าง
ว่าง
9285
นายพลวัตร วงค์คำ
ม.4/5
21
ว่าง
ว่าง
10340
นายธีรพงษ์ เพียโคตร
ม.4/5
9
ว่าง
ว่าง
10346
นายดำรง เฉลิมวงษ์
ม.4/5
18
ว่าง
ว่าง
10335
นางสาวอริสา วิเศษ
ม.4/5
4
ว่าง
ว่าง
9282
นายธรรมนูญ ปัดสุวรรณ
ม.4/5
13
ว่าง
ว่าง
10337
นายอัมรินทร์ กงแก้ว
ม.4/5
6
ว่าง
ว่าง
10344
นายธนากร งามศิริ
ม.4/5
15
ว่าง
ว่าง
9946
นายศุภกิจ พิมทราย
ม.5/1
5
ว่าง
ว่าง
9955
นางสาววิมล ไชยขันตรี
ม.5/1
29
ว่าง
ว่าง
8776
นางสาวสุธาวรรณ สอนบุญมา
ม.5/1
33
ว่าง
ว่าง
8805
นางสาวพรประภา ปูพะมูล
ม.5/1
23
ว่าง
ว่าง
9957
นางสาวสิริรัตน์ เอี่ยมทรัพย์
ม.5/1
32
ว่าง
ว่าง
9968
นางสาวพรพิมล สักกุณี
ม.5/2
21
ว่าง
ว่าง
9960
นายยศกร จันทร์แจ่ม
ม.5/2
4
ว่าง
ว่าง
8785
นายธนวัฒน์ เกษสงเคราะห์
ม.5/2
3
ว่าง
ว่าง
8855
นางสาวศิริวรรณ ภูคำศักดิ์
ม.5/2
31
ว่าง
ว่าง
8799
นายอังคาร สืบสิทธิ์
ม.5/2
7
ว่าง
ว่าง
9965
นางสาวณัฐสุดา กันยา
ม.5/2
18
ว่าง
ว่าง
8809
นางสาวรัตติยา สุขชาติ
ม.5/2
26
ว่าง
ว่าง
9959
นายดนัยวุฒิ ศรฤิทธิ์
ม.5/2
2
ว่าง
ว่าง
9971
นางสาววรรณนิภา ศรแก้ว
ม.5/2
28
ว่าง
ว่าง
8710
นายอภิวัฒน์ คำแก้ว
ม.5/2
5
ว่าง
ว่าง
9048
นายอุซุกร ประจันทร์
ม.5/2
6
ว่าง
ว่าง
8840
นางสาวเกษมษา เนียมกลิ่น
ม.5/2
11
ว่าง
ว่าง
8834
นายมินธดา พันศิริ
ม.5/3
5
ว่าง
ว่าง
9980
นายภานุวัฒน์ อุทัยศรี
ม.5/3
4
ว่าง
ว่าง
9915
นายวรพันธ์ สายปัญญา
ม.5/3
9
ว่าง
ว่าง
10355
นางสาวเกษราพร ทองพูล
ม.5/3
37
ว่าง
ว่าง
9983
นางสาวกมลรัตน์ ด้วงแก้ว
ม.5/3
11
ว่าง
ว่าง
8823
นายไชยยา เตียงตั้ง
ม.5/3
2
ว่าง
ว่าง
8839
นายอนุรักษ์ ยงย้อย
ม.5/4
22
ว่าง
ว่าง
10008
นายสนทยา สุดสุข
ม.5/4
18
ว่าง
ว่าง
9643
นายกฤษดา เกษกุล
ม.5/4
26
ว่าง
ว่าง
9997
นายทัศกรณ์ วงษ์แสวง
ม.5/4
1
ว่าง
ว่าง
10001
นายธีระพงษ์ สิงหาชัย
ม.5/4
7
ว่าง
ว่าง
8787
นายนวมินทร์ พอใจ
ม.5/4
28
ว่าง
ว่าง
10011
นายอนุชา แสงทอง
ม.5/4
21
ว่าง
ว่าง
8747
นายศิริลักษ์ ยายี
ม.5/4
25
ว่าง
ว่าง
8437
นายธีรภัทร ชาแพง
ม.5/4
27
ว่าง
ว่าง
10000
นายธีรภัทร นวลหอม
ม.5/4
6
ว่าง
ว่าง
8490
นายวีระชน แบบอย่าง
ม.5/4
15
ว่าง
ว่าง
8742
นายธนาวุฒิ อภัยศิลา
ม.5/5
3
ว่าง
ว่าง
10024
นางสาวสุวันนี มาศศรี
ม.5/5
11
ว่าง
ว่าง
8869
นายวรวุฒิ สารพล
ม.5/5
6
ว่าง
ว่าง
8861
นายจีระศักดิ์ ภักพวง
ม.5/5
8
ว่าง
ว่าง
10018
นายธนธรณ์ ทรงแก้ว
ม.5/5
2
ว่าง
ว่าง
10022
นางสาวบัวใข นวนชัย
ม.5/5
10
ว่าง
ว่าง
10019
นายวัชรพงค์ สินศิริ
ม.5/5
5
ว่าง
ว่าง
8700
นายกำชัย บุปผาลา
ม.5/5
7
ว่าง
ว่าง
10017
นายเกียรติศักดิ์ ไชยชนะ
ม.5/5
1
ว่าง
ว่าง
10021
นางสาวนิดาธัญณัฐ มีแสง
ม.5/5
9
ว่าง
ว่าง
9613
นางสาวอรอนงค์ ระกัม
ม.6/1
42
ว่าง
ว่าง
9604
นายบรรชา คำศรี
ม.6/1
1
ว่าง
ว่าง
9606
นายศราวุธ สุขอ้วน
ม.6/1
5
ว่าง
ว่าง
8290
นางสาวชุติกาญจน์ จิตรมั่น
ม.6/1
15
ว่าง
ว่าง
8292
นางสาวทิพาภรณ์ อ่อนศรี
ม.6/1
19
ว่าง
ว่าง
9608
นางสาววัลยาพร แซ่ซิ่น
ม.6/1
27
ว่าง
ว่าง
9605
นายพล สามคุ้มพิมพ์
ม.6/1
2
ว่าง
ว่าง
8291
นางสาวทักษิณา ส่งเสริม
ม.6/1
18
ว่าง
ว่าง
9614
นางสาวอรัญญา พิมพ์ต้น
ม.6/1
43
ว่าง
ว่าง
8318
นายอานนท์ อินธิมาศ
ม.6/1
6
ว่าง
ว่าง
8304
นางสาวรุ่งนภา หลอดทอง
ม.6/1
25
ว่าง
ว่าง
9630
นางสาวบุษบา หงษ์คำ
ม.6/2
23
ว่าง
ว่าง
9616
นายจีรวัฒน์ อัตพงศ์
ม.6/2
1
ว่าง
ว่าง
8464
นางสาววันเพ็ญ ศรีลาวงศ์
ม.6/2
26
ว่าง
ว่าง
10354
นายอภิสิทธิ์ศักดิ์ ประจำหลัก
ม.6/2
45
ว่าง
ว่าง
9620
นายวสุรัตน์ อ่อนทรวง
ม.6/2
5
ว่าง
ว่าง
8281
นางสาวจริยาลักษณ์ สืบชาติ
ม.6/2
11
ว่าง
ว่าง
8270
นายปฎิภาณ กรกัน
ม.6/2
3
ว่าง
ว่าง
8296
นางสาวเบญจมาศ บุญส่ง
ม.6/2
24
ว่าง
ว่าง
8389
นางสาวสุภาภรณ์ วะรงค์
ม.6/2
31
ว่าง
ว่าง
10026
นางสาววันเพ็ญ แก้วลอย
ม.6/2
39
ว่าง
ว่าง
8316
นายวิซิต ภักดี
ม.6/2
6
ว่าง
ว่าง
9737
นายสมคิด พรำนัก
ม.6/2
8
ว่าง
ว่าง
8277
นางสาวกชพร ดวงดาว
ม.6/2
9
ว่าง
ว่าง
9627
นางสาวนราธิป แวววิลัย
ม.6/2
18
ว่าง
ว่าง
8366
นายวรวุฒิ ศรีรักษา
ม.6/3
14
ว่าง
ว่าง
8267
นายคฑาวุฒิ สีผา
ม.6/3
1
ว่าง
ว่าง
8405
นายเลิศเกียรติ ดีเสมอ
ม.6/3
3
ว่าง
ว่าง
8261
นายธรรมรัตน์ เชฎฐา
ม.6/3
8
ว่าง
ว่าง
8313
นายพิสุทธิ์ ดวงแก้ว
ม.6/3
2
ว่าง
ว่าง
8448
นายสุรศักดิ์ ขวัญยืน
ม.6/3
6
ว่าง
ว่าง
8030
นายธนชิต ศรีจันทร์
ม.6/4
10
ว่าง
ว่าง
8483
นายธรรมนูญ โอดงาม
ม.6/4
21
ว่าง
ว่าง
8697
นายปิยะราช เกษหอม
ม.6/4
2
ว่าง
ว่าง
9353
นายอภิชาต ชาแพง
ม.6/4
11
ว่าง
ว่าง
8442
นายบุรินทร์ ประจันทร์
ม.6/4
1
ว่าง
ว่าง
8697
นายปิยะราช เกษหอม
ม.6/4
2
ว่าง
ว่าง
9697
นางสาวสุนิสา พยารัตน์
ม.6/5
23
ว่าง
ว่าง
9654
นายกฤษฎา ลาภบุญ
ม.6/5
3
ว่าง
ว่าง
9661
นายอนุชา วันศรี
ม.6/5
10
ว่าง
ว่าง
8484
นายพัลลภ บุญเย็น
ม.6/5
17
ว่าง
ว่าง
8497
นางสาวทิพย์วรรณ พิมศรี
ม.6/5
25
ว่าง
ว่าง
9656
นายธีรภัทร ศรีเตชะ
ม.6/5
5
ว่าง
ว่าง
9672
นายฉัตรชัย จันทนา
ม.6/5
12
ว่าง
ว่าง
9683
นายอัครเดช สมใจ
ม.6/5
19
ว่าง
ว่าง
8363
นายมานะ ชบา
ม.6/5
7
ว่าง
ว่าง
8397
นายธนาดุล รัตนะ
ม.6/5
14
ว่าง
ว่าง
9633
นางสาววิยะดา จำปา
ม.6/5
21
ว่าง
ว่าง
9696
นายศุภวัฒน์ สมปาน
ม.6/5
2
ว่าง
ว่าง
9659
นายศุภกิจ เบ้าคำผุย
ม.6/5
9
ว่าง
ว่าง
9680
นายบรรชา สังข์ทอง
ม.6/5
16
ว่าง
ว่าง
9663
นางสาวชรินรัตน์ แจ่มเชื้อ
ม.6/5
24
ว่าง
ว่าง
8395
นายณรงค์ยศ จันศรี
ม.6/5
4
ว่าง
ว่าง
9395
นายสถาพร ศิรินัย
ม.6/5
11
ว่าง
ว่าง
8489
นายวีรภัทร บุญประสพ
ม.6/5
18
ว่าง
ว่าง
9658
นายพัฒนพงษ์ วันทรัพย์
ม.6/5
6
ว่าง
ว่าง
8479
นายทวีรักษ์ เถาว์ทอง
ม.6/5
13
ว่าง
ว่าง
9631
นางสาวบุษบา เป้ยแย้ม
ม.6/5
20
ว่าง
ว่าง
8361
นายพูนศักดิ์ ภักพวง
ม.6/5
1
ว่าง
ว่าง
8488
นายวิโรจน์ อาจสาลี
ม.6/5
8
ว่าง
ว่าง
8398
นายนันทวัฒน์ นามอุทา
ม.6/5
15
ว่าง
ว่าง
10200
เด็กชายมานพ แสงแก้ว
ม.ม.1/3
18
ว่าง
ว่าง

นักเรียนที่ยังไม่เลือกชุมนุม 388 คน


กลับเมนูหลัก