รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่เลือกกิจกรรม


เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่ ชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
10104
เด็กชายพัชรพล พันธ์งาม
ม.1/1
8
ฟุตซอล
ว่าง
10113
เด็กชายขวัญจิรา โยธี
ม.1/1
17
ดอกไม้ประดิษฐ์
ว่าง
10123
เด็กหญิงเนตรนภา สุขแก้ว
ม.1/1
27
ถ่ายภาพสวยด้วยกล้องนานาชนิด
ว่าง
10098
เด็กชายไกรวิชญ์ โพนดวน
ม.1/1
2
ฟุตซอล
ว่าง
10132
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ สารินันท์
ม.1/1
36
ถ่ายภาพสวยด้วยกล้องนานาชนิด
ว่าง
10106
เด็กชายวิชชากร อภัยวงค์
ม.1/1
10
อุตสาหกรรม
ว่าง
10115
เด็กชายจริยา กันนุฬา
ม.1/1
19
ดอกไม้ประดิษฐ์
ว่าง
10126
เด็กหญิงพัชรพร พวงสุวรรณ
ม.1/1
30
ถ่ายภาพสวยด้วยกล้องนานาชนิด
ว่าง
10101
เด็กชายต้นตะวัน วาปีโย
ม.1/1
5
ฟุตซอล
ว่าง
10138
เด็กหญิงสุภาภรณ์ พิมพ์ศรี
ม.1/1
42
เมล็ดงอก
ว่าง
10108
เด็กชายอนุชิต จันดา
ม.1/1
12
พืชสมุนไพร
ว่าง
10120
เด็กหญิงณัฐกฤตา พุ่มพิศ
ม.1/1
24
ถ่ายภาพสวยด้วยกล้องนานาชนิด
ว่าง
10129
เด็กหญิงภัทริกา แพงดี
ม.1/1
33
ว่าง
ว่าง
10103
เด็กชายแทนคุณ แสงจันทร์
ม.1/1
7
ถ่ายภาพสวยด้วยกล้องนานาชนิด
ว่าง
10112
เด็กหญิงกัญญาลักษ์ สิงห์ทอง
ม.1/1
16
ถ่ายภาพสวยด้วยกล้องนานาชนิด
ว่าง
10122
เด็กหญิงน้ำฝ้าย น้อยสังวาลย์
ม.1/1
26
ว่าง
ว่าง
10097
เด็กชายกิตติศักดิ์ บุญเจริญ
ม.1/1
1
อุตสาหกรรม
ว่าง
10131
เด็กหญิงยุพาภรณ์ ทองผุย
ม.1/1
35
ถ่ายภาพสวยด้วยกล้องนานาชนิด
ว่าง
10105
เด็กชายพีระพัฒน์ ประพันธ์
ม.1/1
9
ฟุตซอล
ว่าง
10114
เด็กหญิงขวัญฤดี ประเสริฐ
ม.1/1
18
เมล็ดงอก
ว่าง
10125
เด็กหญิงประภาพร ยวนใจ
ม.1/1
29
ดอกไม้ประดิษฐ์
ว่าง
10099
เด็กชายเจตริน ประชัน
ม.1/1
3
ฟุตซอล
ว่าง
10133
เด็กหญิงศศิประภา ทะนารมย์
ม.1/1
37
ถ่ายภาพสวยด้วยกล้องนานาชนิด
ว่าง
10107
เด็กชายวีรวัฒน์ชัย พวงพันธ์
ม.1/1
11
ฟุตซอล
ว่าง
10119
เด็กหญิงจุฬารัตน์ สิงห์ทอง
ม.1/1
23
ถ่ายภาพสวยด้วยกล้องนานาชนิด
ว่าง
10127
เด็กชายพัชราภา บุญเกิด
ม.1/1
31
เมล็ดงอก
ว่าง
10102
เด็กชายเตชินท์ ยิ่งชาติ
ม.1/1
6
ซ่อมเครื่องไฟฟ้า
ว่าง
10139
เด็กหญิงสุวนี ศรชัย
ม.1/1
43
ดอกไม้ประดิษฐ์
ว่าง
10110
เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญเอนก
ม.1/1
14
ถ่ายภาพสวยด้วยกล้องนานาชนิด
ว่าง
10121
เด็กหญิงณัฐชา ชุ่มชื่น
ม.1/1
25
ถ่ายภาพสวยด้วยกล้องนานาชนิด
ว่าง
10130
เด็กหญิงมุกมณี วรรณเวศ
ม.1/1
34
ถ่ายภาพสวยด้วยกล้องนานาชนิด
ว่าง
10178
เด็กหญิงสุกัลยา พิมพ์ศร
ม.1/2
39
งานประดิษฐ์
ว่าง
10143
เด็กชายชัยเจริญ ภูพันเชือก
ม.1/2
4
ซ่อมเครื่องไฟฟ้า
ว่าง
10157
เด็กหญิงจันทกานต์ วันศรี
ม.1/2
18
งานประดิษฐ์
ว่าง
10167
เด็กหญิงประภาวณีย์ คุณสม
ม.1/2
28
งานประดิษฐ์
ว่าง
10180
เด็กหญิงสุปราณี ชินพันธ์
ม.1/2
41
งานประดิษฐ์
ว่าง
10148
เด็กชายวชิร วังศาลุน
ม.1/2
9
ว่าง
ว่าง
10162
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ คูณพงษ์
ม.1/2
23
งานประดิษฐ์
ว่าง
10169
เด็กหญิงภาวดี บุญทอง
ม.1/2
30
ประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้
ว่าง
10182
เด็กชายอุษณีย์ กุศล
ม.1/2
43
ประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้
ว่าง
10152
เด็กชายสมปรารถนา ทองสงฆ์
ม.1/2
13
ว่าง
ว่าง
10164
เด็กหญิงนุศรา พิมล
ม.1/2
25
ว่าง
ว่าง
10175
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ประภัสศร
ม.1/2
36
สวดมนต์แปล
ว่าง
10142
เด็กชายโกมินทร์ ทองห่อ
ม.1/2
3
เส้นทางสู่มหาวิทยาลัย
ว่าง
10156
เด็กหญิงขวัญนภา มีสิทธิ์
ม.1/2
17
งานประดิษฐ์
ว่าง
10166
เด็กหญิงปภัสรา แหวนหล่อ
ม.1/2
27
ว่าง
ว่าง
10179
เด็กหญิงสุชัญญา ถาวร
ม.1/2
40
ว่าง
ว่าง
10146
เด็กชายปรัชญา ใจมี
ม.1/2
7
แดนเซอร์/ลูกทุ่ง
ว่าง
10161
เด็กหญิงทัศนีย์ รายรินทร์
ม.1/2
22
งานประดิษฐ์
ว่าง
10168
เด็กหญิงไพลิน แพงไทย
ม.1/2
29
งานประดิษฐ์
ว่าง
10181
เด็กหญิงอรทัย คูหา
ม.1/2
42
งานประดิษฐ์
ว่าง
10150
เด็กชายศุภชัย สุทธิสน
ม.1/2
11
ซ่อมเครื่องไฟฟ้า
ว่าง
10163
เด็กหญิงนิติยา ถุงทรัพย์
ม.1/2
24
ว่าง
ว่าง
10170
เด็กหญิงรัชนีกร สิงห์ซอม
ม.1/2
31
งานประดิษฐ์
ว่าง
10155
เด็กหญิงกฤติพร โพธิ์ขาว
ม.1/2
16
งานประดิษฐ์
ว่าง
10165
เด็กหญิงบุญยานุช พลทัน
ม.1/2
26
งานประดิษฐ์
ว่าง
10200
เด็กชายมานพ แสงแก้ว
ม.1/3
18
ว่าง
ว่าง
10209
เด็กหญิงณัฐณิชา โยทะยาน
ม.1/3
29
ว่าง
ว่าง
10186
เด็กชายจามิกร อุดม
ม.1/3
4
ว่าง
ว่าง
10194
เด็กชายนนทพันธ์ ชัยอุดม
ม.1/3
12
ว่าง
ว่าง
10203
เด็กชายสมชาย เพลินใจ
ม.1/3
21
ว่าง
ว่าง
10205
เด็กชายอธิชา คุณตะโย
ม.1/3
23
ว่าง
ว่าง
10215
เด็กหญิงพิณชนิดา ศักดิ์ศรี
ม.1/3
35
ประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้
ว่าง
10188
เด็กชายเจษฎากร สายสี
ม.1/3
6
ว่าง
ว่าง
10196
เด็กชายพงศภัค บุตรวงศ์
ม.1/3
14
ดอกไม้ประดิษฐ์
ว่าง
10201
เด็กชายวิชัย สิงห์นันท์
ม.1/3
19
ว่าง
ว่าง
9860
เด็กชายภานุวัฒน์ รอด5รอง
ม.1/3
26
ว่าง
ว่าง
10217
เด็กหญิงภาวิดา มาทอง
ม.1/3
37
ว่าง
ว่าง
10191
เด็กชายธนพนธ์ ชำนิกุล
ม.1/3
9
ว่าง
ว่าง
10199
เด็กชายพุนทรัพย์ บุญมั่งมี
ม.1/3
17
ดนตรี
ว่าง
10208
เด็กหญิงชาลิณี มั่นหมาย
ม.1/3
28
ว่าง
ว่าง
10185
เด็กชายจักรภัทร สักกุณี
ม.1/3
3
ว่าง
ว่าง
10222
เด็กหญิงอาภากรณ์ ทาระวัน
ม.1/3
42
ประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้
ว่าง
10193
เด็กชายธีรภัทร ยงสกุล
ม.1/3
11
ซ่อมเครื่องไฟฟ้า
ว่าง
10204
เด็กชายสุรสิทธิ์ เนียมกลิ่น
ม.1/3
22
ว่าง
ว่าง
10214
เด็กหญิงปิยธิดา บุญจวบ
ม.1/3
34
ประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้
ว่าง
10187
เด็กชายจิราวุฒิ เถาว์คำ
ม.1/3
5
ว่าง
ว่าง
10195
เด็กชายปานนิวัฒน์ กุลบุตร
ม.1/3
13
ว่าง
ว่าง
10197
เด็กชายพีรวัส สาระชาติ
ม.1/3
15
ว่าง
ว่าง
10207
เด็กชายสหรัฐ ใยคำ
ม.1/3
25
ว่าง
ว่าง
10348
เด็กหญิงปริญดา รอดฮ้อย
ม.1/3
43
ประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้
ว่าง
10184
เด็กชายจักรกฤษณ์ นิขัน
ม.1/3
2
ว่าง
ว่าง
10216
เด็กหญิงพิมพ์ชนก โพนสำโรง
ม.1/3
36
ดอกไม้ประดิษฐ์
ว่าง
10189
เด็กชายชัชวาล สายบุบผา
ม.1/3
7
ว่าง
ว่าง
10198
เด็กชายพีระพัฒน์ คำแดง
ม.1/3
16
ว่าง
ว่าง
10190
เด็กชายทินกร หิงทอง
ม.1/3
8
ว่าง
ว่าง
9907
เด็กชายวรากรณ์ สิงห์ทอง
ม.1/3
27
ว่าง
ว่าง
10183
เด็กชายเกียรติศักดิ์ เบิดสูง
ม.1/3
1
ว่าง
ว่าง
10220
เด็กหญิงสุนิตา รอด5รอง
ม.1/3
40
ดอกไม้ประดิษฐ์
ว่าง
10192
เด็กชายธนภัทร พนาลัย
ม.1/3
10
ว่าง
ว่าง
10234
เด็กชายภานุ บึงไกร
ม.1/4
12
ว่าง
ว่าง
10235
เด็กชายรุ่งโรจน์ ศรีใสย์
ม.1/4
14
สวดมนต์ไหว้พระ
ว่าง
10244
เด็กชายเอกราช ยอดพูน
ม.1/4
23
ว่าง
ว่าง
10258
เด็กหญิงสุภาวดี ถือศร
ม.1/4
37
ดอกไม้ประดิษฐ์
ว่าง
10223
เด็กชายเฉลิมชัย วงจำปา
ม.1/4
1
ว่าง
ว่าง
10251
เด็กหญิงเนตรนภา จิบจันทร์
ม.1/4
30
ว่าง
ว่าง
10229
เด็กชายธีรยุทธ สิงจานุสงค์
ม.1/4
7
ว่าง
ว่าง
10231
เด็กชายปรเมษฐ์ พิมลา
ม.1/4
9
ว่าง
ว่าง
10237
เด็กชายวิชิต ถาวร
ม.1/4
16
ว่าง
ว่าง
10349
เด็กชายิจิรพัส ศรีโขค
ม.1/4
40
ฟุตซอล
ว่าง
10246
เด็กชายเอกลักษณ์ เอกสูงเนิน
ม.1/4
25
ยุวบรรณารักษ์
ว่าง
10281
เด็กหญิงวิลาวัลย์ กุลบุตร
ม.1/4
39
ดอกไม้ประดิษฐ์
ว่าง
10225
เด็กชายณัฐวุฒิ บรรพชิต
ม.1/4
3
ว่าง
ว่าง
10253
เด็กหญิงพิราวรรณ ไชยโคตร
ม.1/4
32
ประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้
ว่าง
10232
เด็กชายพงษ์มนัส กลิ่นพยอม
ม.1/4
10
ซ่อมเครื่องไฟฟ้า
ว่าง
10239
เด็กชายศิวานนท์ หาลาพ
ม.1/4
18
ว่าง
ว่าง
10248
เด็กหญิงญาณิศา คันศร
ม.1/4
27
ดอกไม้ประดิษฐ์
ว่าง
10227
เด็กชายธ3ง วงศ์เมือง
ม.1/4
5
ว่าง
ว่าง
10256
เด็กหญิงสรรค์พร คำมานิตย์
ม.1/4
35
ดอกไม้ประดิษฐ์
ว่าง
10241
เด็กชายอนิวัต โนทวงษ์
ม.1/4
20
ว่าง
ว่าง
10347
เด็กชายมงคลชัย สำราญพิทักษ์
ม.1/4
13
ว่าง
ว่าง
10243
เด็กชายอัครเดช วิจิตรขจี
ม.1/4
22
ว่าง
ว่าง
10372
เด็กชายเอื้ออังกูร เท่าสิงห์
ม.1/4
43
ว่าง
ว่าง
10250
เด็กหญิงนิลวัลย์ องค์แก้ว
ม.1/4
29
ว่าง
ว่าง
10242
เด็กชายอนุรักษ์ มากสิงห์
ม.1/4
21
ว่าง
ว่าง
10236
เด็กชายวัชรพล วงษ์สะทุม
ม.1/4
15
ดอกไม้ประดิษฐ์
ว่าง
10245
เด็กชายเอกราช สวยสุวรรณ
ม.1/4
24
ว่าง
ว่าง
10259
เด็กหญิงอมรรัตน์ ลำนานไสย
ม.1/4
38
ดอกไม้ประดิษฐ์
ว่าง
10224
เด็กชายฐิติพงศ์ รัตพันธ์
ม.1/4
2
ว่าง
ว่าง
10252
เด็กหญิงปิยดา ไชยพิมพ์
ม.1/4
31
ดอกไม้ประดิษฐ์
ว่าง
10230
เด็กชายนาสาร คำผาง
ม.1/4
8
ว่าง
ว่าง
10238
เด็กชายศักดินนท์ จันทะแจ่ม
ม.1/4
17
ว่าง
ว่าง
10247
เด็กหญิงชลธิดา เทพราม
ม.1/4
26
ว่าง
ว่าง
10226
เด็กชายธนากร ไชยบัน
ม.1/4
4
ฟุตซอล
ว่าง
10255
เด็กหญิงวิลาวัณย์ พุ่มศิริ
ม.1/4
34
ดอกไม้ประดิษฐ์
ว่าง
10233
เด็กชายพรเทพ แก้วกุล
ม.1/4
11
ว่าง
ว่าง
10240
เด็กชายสุทธิภัทร ประสงค์
ม.1/4
19
ฟุตซอล
ว่าง
10249
เด็กหญิงธนัชชา พิทักษ์เกียรติ
ม.1/4
28
ประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้
ว่าง
10228
เด็กชายธีรพล เอื้อเฟื้อสุข
ม.1/4
6
ว่าง
ว่าง
10267
เด็กชายปฐมพงศ์ สายโส
ม.1/5
7
ว่าง
ว่าง
10277
เด็กชายอดิเทพ ตั้งมั่น
ม.1/5
17
ว่าง
ว่าง
10271
เด็กชายพิทักษ์ สานคุ้มพิมพ์
ม.1/5
11
ว่าง
ว่าง
10279
เด็กชายอภิเชษฐ์ บุญเชิญ
ม.1/5
19
ว่าง
ว่าง
10264
เด็กชายณัฐพล สารวัน
ม.1/5
4
ว่าง
ว่าง
10274
เด็กชายศรชัย ภักดี
ม.1/5
14
ว่าง
ว่าง
10266
เด็กชายนครินทร์ คลองธัญการ
ม.1/5
6
ว่าง
ว่าง
10276
เด็กชายสุทิวัส บุตราช
ม.1/5
16
ว่าง
ว่าง
10270
เด็กชายพลพนา แตะต้อง
ม.1/5
10
ว่าง
ว่าง
10278
เด็กชายอนุชา หุ่นทอง
ม.1/5
18
ว่าง
ว่าง
10272
เด็กชายภานุวัฒน์ ผิวขาว
ม.1/5
12
ว่าง
ว่าง
10265
เด็กชายธิเบต คำผาด
ม.1/5
5
ว่าง
ว่าง
10275
เด็กชายศักดิธัช จันทะแจ่ม
ม.1/5
15
ว่าง
ว่าง
9771
เด็กชายภูตะวัน มาทอง
ม.2/1
5
ว่าง
ว่าง
9783
เด็กหญิงนภัสภรณ์ ชอบเพราะ
ม.2/1
17
โรงหมอ (ห้องพยาบาล)
ว่าง
9797
เด็กหญิงเลิศขวัญ เบ้าคำผุย
ม.2/1
31
ดนตรี
ว่าง
9774
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญโต
ม.2/1
9
ไม้ดอกไม้ประดับ
ว่าง
9788
เด็กหญิงปนัดดา ศรีโวหะ
ม.2/1
22
ประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้
ว่าง
9804
เด็กหญิงอรจันทร์ ขุนทอง
ม.2/1
38
ประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้
ว่าง
9778
เด็กหญิงจณิสตา โคสัย
ม.2/1
12
โรงหมอ (ห้องพยาบาล)
ว่าง
9792
เด็กหญิงปิ่นมณี ธีระบุตร
ม.2/1
26
ประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้
ว่าง
9782
เด็กหญิงทิพย์วิมล แก้วแดง
ม.2/1
16
ไม้ดอกไม้ประดับ
ว่าง
9795
เด็กหญิงยุวดี ประชัน
ม.2/1
29
โรงหมอ (ห้องพยาบาล)
ว่าง
9773
เด็กชายวายุกูล ลาภบุญ
ม.2/1
7
กบนอกกะลา
ว่าง
10351
เด็กหญิงกมลรัตน์ บุญเรือง
ม.2/1
41
ไม้ดอกไม้ประดับ
ว่าง
9786
เด็กหญิงบุษยมาศ มะลิต้น
ม.2/1
20
ดนตรี
ว่าง
9803
เด็กหญิงอนุวรรณ จำปานันท์
ม.2/1
37
เสริมสวย
ว่าง
9775
เด็กหญิงกัลย์สุดา ธรรมนิยม
ม.2/1
10
ประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้
ว่าง
9791
เด็กหญิงปาริชาติ ประสงค์
ม.2/1
25
ว่าง
ว่าง
9781
เด็กหญิงณิรฎา มะโนมัน
ม.2/1
15
ไม้ดอกไม้ประดับ
ว่าง
9794
เด็กหญิงมลฤดี เค้าเงื่อน
ม.2/1
28
ว่าง
ว่าง
9837
เด็กหญิงสรินยา โทวาท
ม.2/2
31
ไม้ดอกไม้ประดับ
ว่าง
9823
เด็กหญิงธันญาพร ชาญนอก
ม.2/2
18
ฟุตซอล
ว่าง
9840
เด็กหญิงสุจิตรา มั่นชาติ
ม.2/2
34
โรงหมอ (ห้องพยาบาล)
ว่าง
9826
เด็กหญิงเบญธิณี รักษาศิริ
ม.2/2
21
วิทย์ แสนรู้
ว่าง
9967
เด็กชายศุภชัย ภูทองชนะ
ม.2/2
12
ว่าง
ว่าง
9842
เด็กหญิงสุภาวดี ยอดพูน
ม.2/2
36
ประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้
ว่าง
9813
เด็กชายภัทรชัย ประพันธ์
ม.2/2
7
ว่าง
ว่าง
9835
เด็กหญิงศิวรรจน์ พัฒนประดิษฐ์
ม.2/2
29
ไม้ดอกไม้ประดับ
ว่าง
10067
เด็กหญิงเพชรลดา จารึกธรรม
ม.2/2
41
ว่าง
ว่าง
9822
เด็กหญิงทิพย์วรรณ กองแก้ว
ม.2/2
17
ว่าง
ว่าง
9839
เด็กหญิงสาระพี อุระวงษ์
ม.2/2
33
ว่าง
ว่าง
9825
เด็กหญิงธีราภรณ์ สุระสร
ม.2/2
20
ไม้ดอกไม้ประดับ
ว่าง
9809
เด็กชายณัฐพล พันธุ์ดี
ม.2/2
4
ว่าง
ว่าง
9841
เด็กชายสุดา ชาลีกุล
ม.2/2
35
ฟุตซอล
ว่าง
9807
เด็กชายขุนศึก คุมมินทรี
ม.2/2
2
ว่าง
ว่าง
9828
เด็กหญิงผกามาศ ปรารมภ์
ม.2/2
23
โรงหมอ (ห้องพยาบาล)
ว่าง
9846
เด็กหญิงอลิษา ตระการจันทร์
ม.2/2
40
วิทย์ แสนรู้
ว่าง
9821
เด็กหญิงณัฐธิชา หนองโสดา
ม.2/2
16
ฟุตซอล
ว่าง
9881
เด็กหญิงสุวนันท์ ถนอมเชื้อ
ม.2/3
28
โรงหมอ (ห้องพยาบาล)
ว่าง
10028
เด็กชายณัฐวัฒน์
ม.2/3
17
ว่าง
ว่าง
9850
เด็กชายดำรง พรมสี
ม.2/3
2
ว่าง
ว่าง
9874
เด็กหญิงธนาพร สีหะบุตร
ม.2/3
21
คณิตศาสตร์หรรษา
ว่าง
9884
เด็กชายอริสา สอิ้งทอง
ม.2/3
31
ว่าง
ว่าง
9856
เด็กชายปรบดินทร์ ระตะโม
ม.2/3
6
ดนตรี
ว่าง
9878
เด็กหญิงวิชุดาพร กิ่งก้าน
ม.2/3
25
ประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้
ว่าง
9886
เด็กหญิงอาทิตยา ยอดโพธิ์
ม.2/3
33
คณิตศาสตร์หรรษา
ว่าง
10352
เด็กชายอิสรภาพ สีฟ้า
ม.2/3
100
ว่าง
ว่าง
9864
เด็กชายวัชชิระ สีหาบุตร
ม.2/3
10
ว่าง
ว่าง
9880
เด็กหญิงสุณิสา บัวงาม
ม.2/3
27
ฟุตซอล
ว่าง
9866
เด็กชายอภิเชษฐ์ รัตนะ
ม.2/3
12
ซ่อมเครื่องไฟฟ้า
ว่าง
9873
เด็กหญิงช่อผกา เพ็ชรจินดา
ม.2/3
20
คณิตศาสตร์หรรษา
ว่าง
9882
เด็กหญิงอมรรัตน์ วรอรรณ
ม.2/3
29
ไม้ดอกไม้ประดับ
ว่าง
9877
เด็กหญิงรจนา สิทธิชัย
ม.2/3
24
ว่าง
ว่าง
9855
เด็กชายนวพล บุญสร้อย
ม.2/3
5
ว่าง
ว่าง
9876
เด็กหญิงภูรีศรีสุคนธ์ ประสงค์
ม.2/3
23
โรงหมอ (ห้องพยาบาล)
ว่าง
9885
เด็กหญิงอัยรา วิชารักษ์
ม.2/3
32
ว่าง
ว่าง
9857
เด็กชายปรเมฆ วรรณเวศ
ม.2/3
7
ว่าง
ว่าง
9879
เด็กหญิงศิรินทรา โนนไธสงค์
ม.2/3
26
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC
ว่าง
9858
เด็กชายภานุพงศ์ ทองจำรูน
ม.2/3
8
ซ่อมเครื่องไฟฟ้า
ว่าง
10059
เด็กหญิงธัญรัตน์ จิตวงค์
ม.2/3
35
ติวเข้ม ม.4
ว่าง
10363
เด็กหญิงอนันดารัตน์ ก้อนทอง
ม.2/3
37
ติวเข้ม ม.4
ว่าง
9872
เด็กหญิงจีรนันท์ จินาวัลย์
ม.2/3
19
ติวเข้ม ม.4
ว่าง
9920
เด็กหญิงศรัญญา รสชาติ
ม.2/4
30
กบนกกะลา
ว่าง
9925
เด็กหญิงฮ่าลีมะฮ์ เจ๊ะสอ
ม.2/4
35
ว่าง
ว่าง
9899
เด็กชายธีระพัฒน์ มาแฮ
ม.2/4
10
ยุวบรรณารักษ์
ว่าง
9913
เด็กหญิงนงคราญ คุณนาบาล
ม.2/4
24
ว่าง
ว่าง
9894
เด็กชายเด่นนคร ระเบียบ
ม.2/4
6
ว่าง
ว่าง
9908
เด็กชายศิริมงคล วงศ์จอม
ม.2/4
16
ยุวบรรณารักษ์
ว่าง
9916
เด็กหญิงเพ็ญนภา สีหาบุตร
ม.2/4
26
ยุวบรรณารักษ์
ว่าง
9910
เด็กชายอโณทัย จันทงาม
ม.2/4
18
ว่าง
ว่าง
9553
เด็กหญิงวันวิสา หนองเหล็ก
ม.2/4
29
ยุวบรรณารักษ์
ว่าง
9923
เด็กหญิงสุภัทรา ศรีรักษา
ม.2/4
33
ยุวบรรณารักษ์
ว่าง
9897
เด็กชายธนาคม สิทธิ
ม.2/4
9
สวดมนต์ไหว้พระ
ว่าง
9912
เด็กหญิงกุลวรา หวังก่อกลาง
ม.2/4
23
ประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้
ว่าง
9921
เด็กหญิงสุชาดา ไชยแก้ว
ม.2/4
31
กบนอกกะลา
ว่าง
9903
เด็กชายพิเชษฐ์ชัย หลอดทอง
ม.2/4
13
ว่าง
ว่าง
9914
เด็กหญิงปิยธิดา บุตรนา
ม.2/4
25
กบนกกะลา
ว่าง
9909
เด็กชายสุจินดา สุโพธิ์
ม.2/4
17
ว่าง
ว่าง
9918
เด็กหญิงวศินี โครตวงศ์
ม.2/4
28
ว่าง
ว่าง
9922
เด็กหญิงสุฐิดา แก้วเกิด
ม.2/4
32
ว่าง
ว่าง
10068
เด็กชายเศรษฐา จันทร์แดง
ม.2/4
22
ว่าง
ว่าง
9928
เด็กชายนาคิน จำปา
ม.2/5
3
ว่าง
ว่าง
9938
เด็กหญิงณัฐพร ศรีไสล
ม.2/5
10
ว่าง
ว่าง
9930
เด็กชายพิพัฒนชัย นพรัตน์
ม.2/5
5
ว่าง
ว่าง
9940
เด็กหญิงทิตยา สิมมา
ม.2/5
12
ว่าง
ว่าง
9933
เด็กชายเรืองเดช กาญจนะชาติ
ม.2/5
7
ว่าง
ว่าง
9942
เด็กหญิงวราภรณ์ ดวงตา
ม.2/5
14
ว่าง
ว่าง
9927
เด็กชายจักรพันธุ์ หอมคำ
ม.2/5
2
ว่าง
ว่าง
9937
เด็กชายอนุชา พิมลา
ม.2/5
9
ว่าง
ว่าง
9944
เด็กหญิงอภิญญา รสชาติ
ม.2/5
16
ว่าง
ว่าง
9929
เด็กชายปรเมษฐ์ ครองมงคล
ม.2/5
4
ว่าง
ว่าง
9939
เด็กหญิงณิญาภรณ์ โภคพันธ์
ม.2/5
11
ว่าง
ว่าง
9931
เด็กชายภานุเดช วังสาลุน
ม.2/5
6
ว่าง
ว่าง
9941
เด็กหญิงเรืองรัตน์ดา มะโนชาติ
ม.2/5
13
ว่าง
ว่าง
9926
เด็กชายจักรพงศ์ หอมคำ
ม.2/5
1
ว่าง
ว่าง
9936
เด็กชายอดิศร สิมมา
ม.2/5
8
ว่าง
ว่าง
9943
เด็กหญิงศิริพร ทราธรณ์
ม.2/5
15
ว่าง
ว่าง

นักเรียนที่ยังไม่เลือกกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 237 คน


กลับเมนูหลัก