ข้อมูลสถานศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลบุคลากร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาษาต่างประเทศ
  งานแนะแนว
  งานบริการห้องสมุด
  เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
  งานช่างครุภัณฑ์
 
 
ลิงค์ภายใน
 
ลิงค์ภายนอก
 
สถิติการใช้งาน
วันนี้ 166
เมื่อวานนี้ 350
เดือนนี้ 8203
เดือนที่แล้ว 9720
ทั้งหมด 861003
 
ประวัติโรงเรียน
 

          โรงเรียนบึงมะลูวิทยา  ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  ๑๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๗  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑  ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  ระยะห่างจากอำเภอกันทรลักษ์  ๑๒  กิโลเมตร  แรกจัดตั้ง  นายสุราวุฒิ  แก้วมหาวงศ์  ศึกษาธิการอำเภอ ได้ร่วมกับ  นายทองจีน  แตะต้อง  กำนันตำบลบึงมะลู  นายประเทือง  บัณฑิต  ครูใหญ่โรงเรียน     บ้านตาแท่น  เลขานุการสภาตำบลบึงมะลู  นายขวัญชัย  เวชกามา  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านบึงมะลู  และนายสมรรถชัย  นาคะผิว  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา  ตลอดจนผู้นำในหมู่บ้านได้ร่วมกันในการจัดหาสถานที่  ได้ที่ดินบริเวณป่าสงวนแห่งชาติเขาพระวิหาร  ๕๐  ไร่ 
          โรงเรียนเปิดทำการสอนเมื่อวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๘ โดยอาศัยโรงเรียนบ้านบึงมะลู  เป็นสถานที่เรียนมีนักเรียนครั้งแรกในชั้น  ม.๑  จำนวน  ๑๐๓  คน 
          กรมสามัญศึกษา  ได้แต่งตั้ง  นางสาวบุปผา  สอนเจริญ  มาเป็นครูคนแรก  ในวันที่ ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๒๘  และโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาได้จัดครูมาช่วยสอน  ต่อมาได้รับครูบรรจุเพิ่มเติม  คือ นายชำนาญ  พ่วงจีน , นายบุญส่ง  ลันดา และนายธวัช  ทรัพย์สุทธิภาสน์ 
          วันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๒๘ กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายประมวล  เงาศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์  อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่    และโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณสิ่งปลูกสร้างในปี  พ.ศ.  ๒๕๒๘  ได้แก่  โรงฝึกงาน  ๑  หลัง  บ้านพักครูโสด  ๑  หลัง  บ้านพักภารโรง  ๑  หลัง  และห้องน้ำห้องส้วม  ๑  หลัง  เมื่อก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานเสร็จแล้ว  จึงย้ายนักเรียนมาเรียนในที่อยู่ปัจจุบัน 
          ปี  ๒๕๒๙  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  ๑๐๘  ในวงเงิน  ๒,๒๐๐,๐๐๐  บาท  บ้านพักครูมาตรฐานในวงเงิน  ๒๑๐,๐๐๐  บาท  ๑  หลัง 
          ปี  ๒๕๓๐ ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู  ๑  หลัง เป็นเงิน ๒๑๐,๐๐๐  บาท  หอถังประปา  ขนาดเล็ก  ๘๙,๐๐๐  บาท 
          ปี  ๒๕๓๑  ได้จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  ได้รับความอนุเคราะห์วัสดุบางส่วนจากโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดผ้าป่าสมทบ  (ซึ่งเป็นโรงอาหารในปัจจุบัน)  เป็นเงิน  ๒๕,๘๒๐  บาท  และได้รับงบประมาณก่อสร้าง บ้านพักผู้บริหารโรงเรียน  ๒๑๐,๐๐๐  บาท  โรงฝึกงาน (ต่อเติม)  ๓๗,๐๐๐  บาท  ห้องน้ำ  ห้องส้วม  ๑  หลัง  ๙๐,๐๐๐  บาท  และหอถังเก็บน้ำฝน  ๗๐,๐๐๐  บาท
          ปี  ๒๕๓๒  กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งที่  ๓๒๖๙/๒๕๓๒  ลงวันที่  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๓๒    ให้นายประมวล  เงาศรี  ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม  อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  และให้นายโสภณ  รัตนา อาจารย์  ๒  โรงเรียนพอกพิทยารัชมังคลาภิเษก อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ  มารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา  ได้ขยายชั้นเรียนเพิ่มขึ้นตามลำดับ  มีครู  และมีสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นตามลำดับ  ดังนี้
          ปี  ๒๕๓๒  ได้รับงบประมาณก่อสร้างสระน้ำ  ๒๕  x  ๔๕  x  ๒.๕  เมตร เป็นเงิน  ๔๐,๐๐๐  บาท 
          ปี  ๒๕๓๓  ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน  ฝ.๓๓  เป็นเงิน  ๙๐,๐๐๐  บาท 
          ปี  ๒๕๓๔  ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน  ฝ.๓๓  เป็นเงิน  ๑๐๑,๐๐๐  บาท
          ปี  ๒๕๓๕  กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งที่  ๗๕๕๘๙/๒๕๓๕  ลงวันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ให้นายบัญชา  สุขดี  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา  อำเภอลืออำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบึงมะลูวิทยา  และให้นายโสภณ  รัตนา  อาจารย์ใหญ่โรงเรียน  บึงมะลูวิทยา ย้ายไปดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 
          ปี  ๒๕๓๕  นี้   โรงเรียนได้จัดตั้งสาขาโรงเรียนที่บ้านภูมิซรอล  ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น  การจัดชั้นเรียนรวมทั้งสาขาเป็น ๔ - ๕ - ๘  จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  ๖๙๖  คน
          ปี  ๒๕๓๖  โรงเรียนจัดชั้นเรียน  ม.ปลาย  โดยจัดชั้นเรียน  ม.๔  เป็นปีแรกจึงจัดชั้นเรียน  ดังนี้  ๖ - ๖ - ๕/๒  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  ๘๗๖  คน ในวันที่  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๓๖  นายบัญชา  สุขดี ได้รับตำแหน่งให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  และได้รับงบประมาณสระน้ำ แทนปูพื้นพลาสติก  ราคา ๗๒๕,๗๐๐ บาท  และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ๓๑๘/๓๐ ในวงเงิน ๑๐,๕๒๗,๔๕๕  บาท 
          ปีการศึกษา  ๒๕๓๗  โรงเรียนได้จัดชั้นเรียนเป็น  ๘ - ๘ - ๗/๒ - ๒  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๗๖๕  คน ได้รับงบประมาณก่อสร้างหอประชุม แบบ ๑๐๕/๒๗  เป็นเงิน  ๔,๐๘๙,๒๘๙  บาท            ในขณะเดียวกันได้ก่อสร้างรั้วคอนกรีตและเหล็กดัดด้านหน้าของโรงเรียนด้วยเงินบริจาค  จำนวน  ๒๑๗,๕๘๐  บาท
          ปีการศึกษา  ๒๕๓๘  โรงเรียนได้จัดชั้นเรียนเป็น  ๑๐ - ๘ - ๗/๘ - ๓ - ๒  มีจำนวนนักเรียน ทั้งสิ้น  ๑,๓๒๕  คน  ได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องน้ำ  ห้องส้วมนักเรียน  ๖  ที่นั่ง  เป็นเงิน  ๑๗๙,๙๐๐ บาท สร้างถนนคอนกรีตในโรงเรียนขนาดกว้าง  ๓  เมตร  ยาว  ๑๑๐  เมตร  เป็นเงิน  ๑๑๔,๐๐๐  บาท                 
          ปีการศึกษา  ๒๕๓๙  โรงเรียนได้จัดชั้นเรียนเป็น  ๑๐ - ๑๑ - ๑๐/๕ - ๘ - ๓  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  ๑,๕๑๕  คน  (รวมจำนวนนักเรียนของโรงเรียนสาขา  ตำบลเสาธงชัย)  รวมอยู่ด้วย
          ปีการศึกษา  ๒๕๔๐  โรงเรียนจัดชั้นเรียนเป็น  ๖ - ๗ - ๘/๕ - ๕ - ๔  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  ๑,๓๒๘  คน  ในปีการศึกษานี้โรงเรียนบึงมะลูวิทยา  สาขาตำบลเสาธงชัย  ได้จัดตั้งเป็นเอกเทศ โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา” มีนายสิทธิสมุทร  เพ็งชัย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน
          ปีการศึกษา  ๒๕๔๑  โรงเรียนจัดชั้นเรียนเป็น  ๖ - ๖ - ๘/๕ - ๕ - ๕  จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑,๓๑๖  คน ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร  ๓๑๘ ล/๓๘ (พิเศษ)  ในวงเงิน  ๑๐,๕๓๓,๒๑๔  บาท  และได้จัดสร้างซุ้มประตูพร้อมป้ายชื่อโรงเรียน  ด้วยเงินบริจาคจำนวน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  ในปีนี้มีข้าราชการครู  ดังนี้ 
          ฝ่ายบริหาร  ๔  คน  (รวมผู้บริหาร)  ฝ่ายปฏิบัติการสอนจำนวน  ๒๗  คน  นักการภารโรงจำนวน  ๓  คน  โรงเรียนจัดจ้างครูอัตราจ้างมาปฏิบัติการสอนอีกจำนวน  ๙  คน  โรงเรียนมีความเจริญขึ้นโดยลำดับ  เพราะได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยดีเสมอมา
          วันที่  ๒๔ ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๑  นายบัญชา  สุขดี  ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงวิทยาคาร  จังหวัดอุบลราชธานี  และนายทองจันทร์ พรชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา แทน
          ปีการศึกษา  ๒๕๔๒  โรงเรียนจัดชั้นเรียนเป็น  ๖ - ๖ - ๗/๔ - ๕ - ๔  มีจำนวนนักเรียน ๑,๑๘๒  คน ได้รับงบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีตระยะทาง  ๘๖๔ เมตร วงเงิน  ๘๙๐,๐๐๐  บาท  หอถังสูงแบบ   ๑๘/๑๒  วงเงิน  ๓๖๙,๐๐๐  บาท  ค่าถมดินบริเวณโรงเรียน  วงเงิน  ๔๕๐,๐๐๐  บาท  สนามกีฬาพร้อมลู่วิ่งจากกรมพลศึกษา  วงเงิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ในปีนี้ มีข้าราชการครูดังนี้  ฝ่ายบริหาร  ๔  คน (รวมผู้บริหาร)  ฝ่ายปฏิบัติการสอน ๒๘  คน  นักการภารโรง  ๓  คน  ครูอัตราจ้างด้วยวงเงินงบประมาณ  ๖  คน จ้างด้วยเงินบำรุงการศึกษา  จำนวน  ๔  คน  โรงเรียนมีความเจริญขึ้นตามลำดับได้รับการสนับสนุนจากชุมชน  ชมรมผู้ปกครองและครู  และ  ส.ส. นายแพทย์จตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์     ได้มีส่วนร่วมในการจัดหาผ้าป่าเพื่อการศึกษา  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน ๑๐  เครื่อง ปริ้นเตอร์  ๑  เครื่อง   รวมเป็นเงิน  ๒๕๙,๐๐๐  บาท 
          วันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๒ นายทองจันทร์  พรชัย  ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียน กันทรลักษ์วิทยา  นายสำรวย  ไชยยศ  ย้ายจากโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา  อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ มาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา แทน 
          ปีการศึกษา  ๒๕๔๓  โรงเรียนจัดชั้นเรียนเป็น  ๗ - ๕ - ๖/๗ - ๔ - ๕  จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  ๑,๒๘๐  คน  ครู  ๓๓  คน  ฝ่ายบริหาร  ๔  คน  ฝ่ายปฏิบัติการสอน  ๒๙  คน นักการภารโรง  ๓  คน  ครูอัตราจ้างที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ  ๖  คน จ้างด้วยเงินบำรุงการศึกษา   ๖  คน  โรงเรียนได้รับงบประมาณปรับปรุง  จำนวน  ๑,๘๐๐,๐๐  บาท จัดทำห้องโสตทัศนศึกษา  และจัดทำห้องสมุด  สำหรับเป็นแหล่งค้นคว้า 
          ปีการศึกษา  ๒๕๔๔ โรงเรียนจัดชั้นเรียนเป็น  ๗ - ๕ - ๕/๖ - ๖ - ๔  รวม  ๓๔  ห้อง จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  ๑,๒๒๐  คน  ครูอาจารย์  ๓๔  คน  ฝ่ายบริหาร  ๔  คน นักการภารโรง  ๓  คน  ครูอัตราจ้างที่จ้าง  ๑๐  คน  ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)  ๒  คน  รวมบุคลากรทั้งสิ้น  ๕๓  คน
          ปีการศึกษา  ๒๕๔๕ โรงเรียนจัดชั้นเรียนเป็น  ๖ - ๖ - ๖/๖ - ๖ - ๖ จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  ๑,๓๐๑  คน  ครูอาจารย์  ๓๖  คน   ครูอัตราจ้างที่จ้าง ๑๑  คน นักการภารโรง ๓  คน 
          ปีการศึกษา  ๒๕๔๖ โรงเรียนจัดชั้นเรียนเป็น  ๖ - ๖ - ๖/๖ - ๖ - ๖ จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  ๑,๒๒๐  คน  ครูอาจารย์  ๓๙  คน  ครูอัตราจ้างที่จ้าง  ๑๐  คน นักการภารโรง ๓  คน 
          ปีการศึกษา  ๒๕๔๗ โรงเรียนจัดชั้นเรียนเป็น  ๖ - ๖ - ๖ /๖ - ๖ - ๖  จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  ๑,๒๒๕  คน  ครูอาจารย์  ๓๙  คน  ครูอัตราจ้างที่จ้าง  ๑๓ คน นักการภารโรง  ๓  คน  แม่บ้าน        ๒  คน
          ปีการศึกษา  ๒๕๔๘  โรงเรียนจัดชั้นเรียนเป็น  ๗ - ๖ - ๖/๗ - ๖ - ๖  จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  ๑,๓๔๗  คน  ครูอาจารย์  ๓๙  คน  ครูอัตราจ้างที่จ้าง  ๑๒  คน นักการภารโรง  ๓  คน  แม่บ้าน  ๒  คน
          วันที่  ๑๘  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘  นายสำรวย  ไชยยศ  ย้ายไปดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  และนายสิทธิสมุทร  เพ็งชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา อำเภอกันทรลักษ์    จังหวัดศรีสะเกษ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยาแทน      
          โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกสถานศึกษาจากเขตตรวจราชการที่  ๙  เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๔๘ 
          ปีการศึกษา  ๒๕๔๙  โรงเรียนจัดชั้นเรียนเป็น ๖ - ๗ - ๕/๕ - ๕ - ๕ รวมนักเรียน ๑,๓๖๕  คน  ครูอาจารย์  ๔๐  คน  พนักงานราชการ  ๙  คน  ครูอัตราจ้างที่จ้าง  ๕  คน  เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์  ๑  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ  ๑ คน นักการภารโรง  ๓  คน แม่บ้าน ๒  คน
          ในปีนี้ โรงเรียนได้มีเงินสนับสนุนงบประมาณ  จากโรงงานยาสูบ  กระทรวงการคลัง  จำนวน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน  จำนวน  ๙  เครื่อง  และคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารงาน  จำนวน  ๑  เครื่อง 
          เนื่องจากโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้อยู่ในโครงการ  “๑  อำเภอ  ๑ โรงเรียนในฝัน” คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบึงมะลูวิทยา  และชมรมผู้ปกครอง  นักเรียน  และครูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา  ได้ระดมทรัพย์ และจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน  จำนวน  ๔๓  เครื่อง  มูลค่า  ๘๙๗,๑๗๕  บาท  และพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ  ได้แก่ ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์  จำนวน  ๑  ห้อง  ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  จำนวน  ๔  ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ  (Tell me more)  และในวันที่  ๑๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้รับการรับรองให้เป็นต้นแบบ  “๑  อำเภอ  ๑  โรงเรียนในฝัน” (รุ่น  ๑) ของกระทรวงศึกษาธิการ
          วันที่  ๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เด็กหญิงศันสนีย์  ปรารมภ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ ได้รับโล่พระราชทาน รางวัลสุดยอดนักอ่าน  ระดับประเทศ  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๔๙  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  โครงการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเล่มโปรด  บุ๊คคลับ  เด็กไทยรวมใจอ่านถวายในหลวง ๖๐ ล้านเล่ม จัดโดย  กระทรวงศึกษาธิการ
          ปีการศึกษา  ๒๕๕๐  โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเป็น ๖ - ๖ - ๗/๕ - ๕ – ๕  รวมนักเรียน  ๑,๓๒๔  คน  มีครู-อาจารย์  ๔๐  คน  พนักงานราชการ  ๙  คน  ครูอัตราจ้าง  ๓  คน  เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์  ๑  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ  ๑  คน  นักการภารโรง  ๓  คน  แม่บ้าน  ๒  คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และชมรมผู้ปกครองนักเรียนและครูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดนำเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอนเพิ่มเติมอีก  จำนวน ๑๙  เครื่อง มูลค่า  ๔๑๙,๔๑๘  บาท 
          ปีการศึกษา  ๒๕๕๑  โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ ๖ - ๖ - ๗/๕ - ๕ - ๕ รวมนักเรียน  ๑,๓๑๙  คน  มีครู อาจารย์  ๔๑  คน  พนักงานราชการ ๙ คน ครูอัตราจ้าง ๔  คน  เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการห้องคณิตศาสตร์  ๑  คน ครูพี่เลี้ยง  ๑  คน  เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์  ๑  คน ลูกจ้างประจำ (ช่างครุภัณฑ์ ชั้น  ๓)  ๓  คน  ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง  ๑  คน  พนักงานรักษาความปลอดภัย  ๑  คน  และแม่บ้าน  ๒  คน บรรณารักษ์  ๑  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ  ๒ คน นักการภารโรง  ๓  คน แม่บ้าน ๒  คน  ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง  ๙  คน   
          โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๔ เข้าร่วมแข่งขันในงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ๒๕๕๑  (ESAAN  EXCELLENCE  ๒๐๐๘)  วันที่  ๑๙ - ๒๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา จำนวน  ๑๑ รายการ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ๗  เหรียญ  และเหรียญเงิน  ๔  เหรียญ  และได้รางวัลชนะเลิศ  กิจกรรมเพลงคุณธรรม  ช่วงชั้นที่  ๓ - ๔ เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน ระดับประเทศ  “เก่งสร้างชาติ”  วันที่  ๒๐ - ๒๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ณ  อิมแพ็ค  เมืองทองธานี  ได้รับรางวัลเหรียญทอง
          นอกจากนี้โรงเรียน  ได้พัฒนาและจัดบรรยากาศ  อาคารสถานที่ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้  ดังนี้    โรงเก็บรถนักเรียน  ขนาด  ๙ x ๔๓  ตารางเมตร  จำนวน  ๑  หลัง  รั้วคอนกรีตด้านหน้าโรงเรียน ขนาด  ๒๐๔ x ๑.๘   ตารางเมตร  ลานอเนกประสงค์  (หน้าเสาธง)  ขนาด  ๕๐ x ๖๐  ตารางเมตร  ปรับปรุงขยายโรงอาหารให้ถูกสุขลักษณะ  และเพียงพอต่อนักเรียน  ปูพื้นกระเบื้อง และติดตั้งพัดลม   ทุกห้องเรียน  และห้องพิเศษต่าง ๆ
          ปีการศึกษา  ๒๕๕๒  โรงเรียนจัดชั้นเรียนเป็น ๖ - ๗ - ๖/๖ - ๖ - ๘ รวมนักเรียน ๑,๓๔๕  คน  ผู้บริหาร  ๔  คน  ครู  ๔๖  คน  อัตราว่าง  ๑  อัตรา  พนักงานราชการ ๑๐  คน ครูอัตราจ้าง ๑  คน  เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์  ๑  คน  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ  ๑  คน  เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี  ๑  คน  เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์  ๑  คน  ลูกจ้างประจำ (ช่างครุภัณฑ์ชั้น  ๓)  ๓  คน และแม่บ้าน  ๒  คน 
          ในห้วงปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อน  โรงเรียนได้ปรับปรุงหอประชุมให้เพียงพอเพื่อรองรับนักเรียนทั้งหมด โดยปรับปรุง ห้องประกอบเวที และขยายพื้นที่ห้องประชุม  ข้างละ ๕.๕๐ เมตร  (๕.๕๐ x ๔๐ ตารางเมตร)  ปรับปรุงห้องรับประทานอาหารครู ขนาด ๖ x ๘ ตารางเมตร และห้องเกียรติยศ  ๑  ห้อง
          ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  โรงเรียนจัดชั้นเรียนเป็น  ๔ - ๘ - ๗/๕ - ๗ - ๖  รวมนักเรียน  ๑,๔๒๗  คน  ผู้บริหาร  ๔  คน   ครู  ๕๓ คน  อัตราว่าง  ๒  อัตรา  พนักงานราชการ  ๑๐  คน  ครูอัตราจ้าง (ครูวิกฤต) ๑  คน  ครูธุรการ  ๑  คน  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ๑  คน  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  ๑ คน ครูพี่เลี้ยง ๑  คน  เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์     ๑  คน  ลูกจ้างประจำ (ช่างครุภัณฑ์  ชั้น  ๓)  ๓  คน  ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทน นักการภารโรง  ๑  คน  และแม่บ้าน  ๒  คน
          ได้พัฒนาห้องเรียนเป็นห้องเรียนคุณภาพ  จำนวน  ๑๖  ห้อง  (มีเป้าหมายครบทุกห้องเรียน ในปี  ๒๕๕๖)  โดยจัดสื่อ  ICT  และระบบ  Internet  เพื่อการเรียนการสอนและในวันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๓  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบึงมะลูวิทยา  ศิษย์เก่า  ผู้ปกครอง  ครูและนักเรียน ได้จัดทำผ้าป่าฉลองครบรอบ  ๒๕  ปี  สมทบทุนสร้างอาคารห้องสมุด  ประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐  บาท
          ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  โรงเรียนจัดชั้นเรียน ๕ - ๖ - ๙/๕ - ๗ - ๘ รวมนักเรียน  ๑,๕๑๕  คน  ผู้บริหาร  ๓  คน  อัตราว่าง  ๑  อัตรา  ครู  ๕๓ คน อัตราว่าง  ๓ อัตรา พนักงานราชการ  ๑๐  คน   ครูอัตราจ้าง (ครูวิกฤต)  ๑  คน  ครูธุรการ  ๑  คน  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ๑  คน 
          โรงเรียนได้พัฒนาห้องสมุด  ICT  มีคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้น  จำนวน  ๕๐  เครื่อง  ปรับปรุงต่อเติมห้องสำนักงาน  อาคารเรียน ๒  ขนาด  ๖ x ๖๓  ตารางเมตร  ติดตั้งระบบ Internet  จัดห้องเรียนคุณภาพเพิ่มอีก  ๔  ห้องเรียน  และพัฒนาห้องพิเศษอื่น ๆ ให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น
          วันที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๕  นายเสถียร  วิเชียรสาร  และนายภานุวัฒน์  อ่างทองหลาง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ได้รับโล่จากงานสัมมนาวิชาการ  “รวมพลคนทำสื่อ  ครั้งที่  ๕” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๒  “การประกวดสื่อ  e-learning ประเภทบุคคลทั่วไป”
          ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  โรงเรียนจัดชั้นเรียน  ๗ - ๖ - ๖ / ๖ - ๘ - ๘  รวม  ๔๑  ห้องเรียน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๓  จำนวน  ๗๑๔  คน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ – ๖  จำนวน  ๘๔๒  คน  รวมทั้งสิ้น  ๑,๕๕๖  คน  ผู้บริหาร  ๔  คน  ครู  ๕๕  คน  พนักงานราชการ  ๑๐  คน  ลูกจ้างประจำ (ช่างครุภัณฑ์  ชั้น  ๓)  ๓  คน  ครูพี่เลี้ยง  ๑  คน  ครูผู้สอน  ๑  คน  พนักงานขับรถ    ๑  คน  ยาม  ๑  คน  แม่บ้าน  ๓  คน  รวมบุคลากร  ๗๙  คน  
          โรงเรียนได้เป็นตัวแทนของ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๘ เข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  ๖๑  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔    “สุดยอดเด็กไทย  ก้าวไกลอาเซียน”  วันที่  ๒๗ - ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม จำนวน  ๑๑ รายการ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ๓๒  เหรียญ  เหรียญเงิน  ๒๔  เหรียญ และเหรียญทองแดง  ๑๑  เหรียญ
          โรงเรียนได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน  ระดับประเทศ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศ  กิจกรรมเล่านิทาน  ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  ได้แก่ เด็กชายรัฐพงษ์  ร่มโพธิ์ศรี  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  กิจกรรมการจัดสวนถาดแบบชื้น  ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  ได้แก่  เด็กหญิงภัทราภรณ์ จันทร  เด็กหญิงสุมินทรา  มั่นคง  เด็กหญิงอุบลวรรณ  ประจง  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ
ครั้งที่ ๖๑  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔ “สุดยอดเด็กไทย  ก้าวล้ำ  สู่ผู้นำอาเซียน”  วันที่  ๒๕ - ๒๗  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี 
          โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษ  เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบ เก่งดี  To  BE  NUMBER  ONE  (To  BE  NUMBER  ONE  IDOL)  ประจำปี  ๒๕๕๕ 
วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๕  ได้แก่  นายจักรพงษ์  ออมชมพู
          วันที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๕  นางสาวนิตยา  ดวงแก้ว  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖        และนายสุรศักดิ์  เหล่าแค  นายสมหมาย  คุมมินทร์  นายวสันต์  นาคเสน  ทีมจังหวัดศรีสะเกษ โดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู  ได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการกิ๊กดู๋ สงครามเพลง  ครั้งที่  ๗  ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก  ช่อง ๗  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  พร้อมถ้วยรางวัล  ได้รับเงินรางวัล  จำนวน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  ซึ่งทางคณะได้นำเงินรางวัลมาจัดซื้อ
อุปกรณ์การเรียนสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์  เป็นมูลค่า  ๒๕๐,๐๐๐  บาท
          ในปีนี้โรงเรียนได้ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่างตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๘  วันที่  ๒๒  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ โรงเรียนได้เป็นตัวแทน เข้าร่วมแข่งขัน  ระดับประเทศ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศ  กิจกรรมการจัดสวนถาดแบบแห้ง  ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  ได้แก่  เด็กชายอภิสิทธิ์  ปัดตา  เด็กชายรัฐพงษ์  ร่มโพธิ์ศรี  เด็กชายวีรภัทร  บุญประสพ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศ  อันดับ ๑  กิจกรรมเล่านิทาน  ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  ได้แก่  เด็กหญิงสาวิตรี  เมืองแพน  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๕ “สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น  สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา”  วันที่  ๑๓ – ๑๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๖  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและ การประชุมเมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี
          วันที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๖  นางสาวนิตยา  ดวงแก้ว  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  และนายสุรศักดิ์  เหล่าแค  นายสมหมาย  คุมมินทร์  นายวสันต์  นาคเสน  ทีมจังหวัดศรีสะเกษ     ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  จากรายการ  กิ๊กดู๋  สงครามเพลง  แชมป์เจ้าสังเวียน  ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก  ช่อง ๗  ได้รับทุนการศึกษา  จำนวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท
          ในปีนี้โรงเรียนได้รับโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติ  รางวัลเสมา  ป.ป.ส.  ระดับดีเด่น  “โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น  ประจำปี  ๒๕๕๔”  จาก นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ
           โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  อันดับ ๑  “ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน  โรงเรียนมัธยมศึกษาปี ๒๕๕๒  ช่วงที่ ๑  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๖”  ประเภท  โรงเรียนขนาดใหญ่ 
          ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๑  ประเภท  โรงเรียนขนาดใหญ่  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  “มีการพัฒนาผลสอบ  O-NET  เพิ่มขึ้น  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕” 
          ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๒  ประเภท  โรงเรียนขนาดใหญ่  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  “ได้คะแนนสอบ  O-NET  สูง  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕”  วันที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๘  
          ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ข้อมูลบุคลากร (ณ ปัจจุบัน) โรงเรียนจัดชั้นเรียน  ๕ – ๗ – ๗ / ๗ – ๖ - ๘  รวม  ๓๙  ห้องเรียน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๓  จำนวน  ๗๑๗  คน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ – ๖  จำนวน  ๘๓๕  คน  รวมทั้งสิ้น  ๑,๕๕๒  คน  ผู้บริหาร  ๔  คน  ครู  ๕๔  คน 
อัตราว่าง  ๒  คน  พนักงานราชการ  ๑๐  คน  ลูกจ้างประจำ (ช่างครุภัณฑ์  ชั้น  ๓)  ๓  คน  ครูผู้สอน  ๒  คน  ครูพี่เลี้ยง  ๑  คน  ครูธุรการ  ๑  คน  พนักงานขับรถ  ๑  คน  ยาม  ๑  คน  แม่บ้าน  ๓  คน  รวมบุคลากร  ๘๓  คน  
          วันที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๖  นายเสถียร  วิเชียรสาร  นางสาวพิชยาศิริ  พิมพ์ทราย  และ   นายธีระประเสริฐ  มีมุ้ย  ได้รับรางวัลระดับทองแดง  “สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ระบบออนไลน์)  ประเภทเกมการศึกษา ประกอบการเรียนการสอน เรื่องเกมคณิตศาสตร์  นายหัวไว  บวกให้เต็มร้อย  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑”จากการคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          วันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๕๖  นายเสถียร  วิเชียรสาร  ได้รับรางวัลผลการปฏิบัติงานการปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ  (Best  Practices)  ในการแสดงผลงานวิชาการ  “Lab  School  Symposium  2013”  ระดับประเทศ  จาก  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๒  “การประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้  (Digital  Learning  Contest)  ครั้งที่  ๕  ปี พ.ศ. ๒๕๕๖  ประเภท  e-learning  ระดับมัธยมศึกษา วันที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๖  จาก สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
          โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  อันดับ ๑  “ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน  โรงเรียนมัธยมศึกษาปี ๒๕๕๒  ช่วงที่ ๒  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๖”  ประเภท  โรงเรียนขนาดใหญ่ 
          โรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน : ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๘  ครั้งที่  ๖๓  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  “สุดยอดเด็กไทย  คิดไกล  คิดเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม”  วันที่  ๑๒ – ๑๔  กันยายน  พ.ศ.  จำนวน  ๑๐๕  รายการ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ๕๐  เหรียญ  เหรียญเงิน  ๓๐  เหรียญ  เหรียญทองแดง  ๑๘  เหรียญ  และได้เข้าร่วมการแข่งขัน  ๗  เหรียญ 
          โรงเรียนได้เป็นตัวแทนของ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๘ เข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  ๖๓  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖    “สุดยอดเด็กไทย  คิดไกล  คิดเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม”  วันที่  ๑๑ – ๑๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖       ณ จังหวัดมุกดาหาร  จังหวัดนครพนม  จำนวน  ๒๓ รายการ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ๑๒  เหรียญ  เหรียญเงิน  ๘  เหรียญ  เหรียญทองแดง  ๑  เหรียญ  และได้เข้าร่วมการแข่งขัน  ๒  เหรียญ
          โรงเรียนได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน  ระดับประเทศ  แข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  ๖๓  ปีการศึกษา ๒๕๕๖  “สุดยอดเด็กไทย  คิดไกล  คิดเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม”  วันที่  ๑๘ – ๒๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๑ - ๓  อิมแพ็ค  เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี  การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้  ไม่กำหนดช่วงชั้น  ได้แก่ เด็กหญิงพัชรภา  แสนปาง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  การแข่งขันเล่านิทาน  ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้  ม.๑ – ๓  ได้แก่  เด็กหญิงสาวิตรี  เมืองแพน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

 
 
 
 
 
 
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
สุดยอดนักอ่านระดับประเทศ
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
ประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
รางวัลเหรียญทองอันดับ 1
โรงเรียนขนาดใหญ่
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ
และรองชนะเลิศอันดับ 1
ประกวดสื่อ E-Learning
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนขนาดใหญ่
การพัฒนาผลสอบ O-NET
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
รางวัลอื่น ๆ
 
ชุดการเรียนรู้วิชาชชีววิทยา (ว30245)
   
   
   
   
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
175 หมู่ 1 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ 0-4592-4657 โทรสาร 0-4592-4656