ข้อมูลสถานศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลบุคลากร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาษาต่างประเทศ
  งานแนะแนว
  งานบริการห้องสมุด
  เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
  งานช่างครุภัณฑ์
 
 
ลิงค์ภายใน
 
ลิงค์ภายนอก
 
สถิติการใช้งาน
วันนี้ 118
เมื่อวานนี้ 138
เดือนนี้ 3432
เดือนที่แล้ว 7081
ทั้งหมด 811669
 
โครงการ บลว. สานฝัน
หลักการและเหตุผล
 
             เป็นการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่นตามมาตรา  ๑๕  แห่ง  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๔๒  ปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๔๕   โดยเน้นความยืดหยุ่นด้านหลักสูตร, การจัดการเรียนการสอน, และเรื่องเวลาเรียน
 
เป้าหมาย
 
             กลุ่มที่พลาดโอกาสทางการศึกษา เช่น  เรียนในระบบแต่ไม่จบการศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่อายุ  ๑๕-๕๙  ปี  มีความประสงค์ที่จะเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา  และผู้ที่พลาดโอกาสจากปัญหาต่างๆ  ให้ได้มีโอกาสเข้าเรียน
 
วิธีสมัครเข้าเรียนโครงการ บลว.สานฝัน
 

          ๑.  เตรียมเอกสาร
                   ๑.๑.  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑) หรือเอกสารที่สถาบันอื่นๆที่เทียบเคียง ปพ.๑  ฉบับจริง
                   ๑.๒.  สำเนาทะเบียนบ้านของตัวผู้สมัคร  บิดา   มารดา  อย่างละ  ๑  แผ่น
                   ๑.๓.  รูปถ่ายขนาด  ๒  นิ้ว   ๑   รูป
          ๒.  เจ้าหน้าตรวจเอกสารและกรอกใบสมัคร
          ๓.  เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์เพื่อให้ทราบปัญหาและนัดหมายวัน เวลา  วิธีการสอบ  วิธีเรียน  พร้อมทั้งปฐมนิเทศไปในตัว
          ๔.  จัดทำแฟ้มข้อมูลและออกเลขประจำตัว
          ๕.  เทียบโอนผลการเรียนจากหลักสูตรต่างๆ ให้เป็นหลักสูตรของโรงเรียนบึงมะลูวิทยา

 
วิธีการเรียนรู้
 

          .  วิเคราะห์ผู้เรียน   วิเคราะห์จากผลการเรียนเพื่อจัดกลุ่มดังนี้
                   ๑.๑  ผลการเรียนดี
                   ๑.๒  ผลการเรียนปานกลาง
                   ๑.๓  ผลการเรียนอ่อน
          คำแนะนำ    ผลการเรียนดีแนะนำให้สอบเทียบความรู้  เพื่อไปใช้ในการประเมินผล  ผลการเรียนปานกลางและอ่อน  แนะนำให้เรียนเสริมในรายวิชาที่ยาก  เช่น  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ    (ตามความสมัครใจของผู้เรียน)
          .  วิเคราะห์ผู้เรียนตามช่วงชั้น / ชั้นปีที่ออกกลางคัน
          ถ้านักเรียนออกกลางคันในชั้น ม.๓/  ม.๖   ภาคเรียนที่ ๑  และภาคเรียนที่ ๒  แนะนำ ให้ศึกษาด้วยตนเองแล้วมาสอบเพื่อประเมินผล   ถ้าออกกลางคันระดับชั้น ม. ๑ /  ม.๒  หรือ  ม.๔  /  ม.๕   ทางโรงเรียนแนะนำให้เรียนเสริมหรือติวในวันเวลาที่โรงเรียนกำหนด  (ตามความสมัครใจของผู้เรียน)
          .  ระยะเวลาในการเรียน     อาศัยความตามมาตรา  ๑๕  แห่ง  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๔๒  ปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๔๕   การยืดหยุ่นด้านเวลาเรียน ดังนี้
                   กลุ่มที่ ๑  นักเรียนที่จบไม่พร้อมรุ่น  หมายถึง  นักเรียนที่เรียนโรงเรียนเดิมแล้วไม่จบการศึกษาให้ถือว่าได้เรียนตามหลักสูตรจากโรงเรียนเดิมครบ  ๑,๒๐๐   ชั่วโมง  แต่อาจไม่ผ่านในบางรายวิชา  นักเรียนคนดังกล่าวเมื่อเข้าโครงการ  บลว.  สานฝัน  เมื่อสอบประเมินผลในรายวิชาที่เหลือ  นักเรียนสามารถจบการศึกษาได้ทันที่โดยไม่ติดเงื่อนไขของเวลาเรียน
                   กลุ่มที่ ๒  อายุเกินเกณฑ์    อาศัยความตามมาตรา  ๑๕  แห่ง  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๔๒  ปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๔๕   การยืดหยุ่นเรื่องเวลาเรียนใช้เวลาอย่างน้อย  ๑  ปีการศึกษา
                   กลุ่มที่ ๓  กลุ่มที่นักเรียนมีอายุตามเกณฑ์ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการศึกษาในระบบ  และไม่ให้นักเรียนจบก่อนเกณฑ์ หรือให้จบพร้อมรุ่นนั้นเอง

 
การจบการศึกษา
 

          จบการศึกษาเช่นเดียวกับโรงเรียนปกติทั่วไป  โรงเรียนจะอนุมัติผลจบ  ๒ ช่วง
          ช่วงที่  ๑  เดือนตุลาคม   ของทุกปี
          ช่วงที่ ๒  เดือนมีนาคม-พฤษภาคม   ของทุกปี

 
ข้อมูลการรับนักเรียนโครงการ บลว.สานฝัน
 
ปีการศึกษา จำนวน หมายเหตุ
๒๕๕๐ ๑๗  
๒๕๕๑ ๓๕  
๒๕๕๒ ๖๔  
๒๕๕๓ ๑๑๙  
๒๕๕๔ ๕๖  
รวม ๒๙๑  
 
ข้อมูลการสำเร็จการศึกษา โครงการ บลว.สานฝัน
 
ปีการศึกษา จำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา รวม หมายเหตุ
ม.ต้น ม.ปลาย
๒๕๕๐  
๒๕๕๑ ๒๕ ๒๘  
๒๕๕๒ ๔๑ ๑๕ ๕๖  
๒๕๕๓ ๒๔ ๓๐ ๕๔  
รวม ๙๔ ๕๑ ๑๔๕  
 
ข้อมูลการรับนักเรียนโครงการ บลว.สานฝัน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
 
ระดับชั้น จำนวน หมายเหตุ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒๗  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๕๓  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๖๓  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๔๖  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๒๙  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๕๕  
รวม ๒๗๓  
 
ข้อมูลนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาโครงการ บลว.สานฝัน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
 
ระดับชั้น จำนวน หมายเหตุ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒๑  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑๔  
รวม ๓๕  
 
                  การจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยในโครงการ  บ.ล.ว.  สานฝัน  ยึดปรัชญาและหลักการ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตจัดอย่างหลากหลายรูปแบบยืดหยุ่นตามความต้องการ ตามความพร้อมของผู้เรียน และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยยึดหลักในการบริหารคือการแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน และยึด หลักบริหาร ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริง ซึ่งมีรูปแบบการจัดการศึกษา  ดังนี้

๑. INPUT  คือ ผู้เรียนที่ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน  ด้วยสาเหตุต่างๆ ทั้งที่อยู่ในวัยเรียนและ ผู้เรียนที่แขวนลอยที่มีอายุเกินเกณฑ์ ที่ต้องการกลับเข้ามาเรียนอีก
๒. PROCESS  คือ  โครงการ บ.ล.ว.  สานฝันที่ดำเนินโครงการ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการโอกาส ที่จะได้ศึกษาต่อเพื่อให้จบการศึกษาตามหลักสูตร
๓. OUTPUT  คือ  ผู้ที่เรียนจบการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาช่วงชั้นที่ ๓ และช่วงชั้นที่ ๔ หรือ  มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลายนั่นเอง
 
กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติในโรงเรียน
การเทียบโอนผลการเรียน

          ให้ใช้เอกสารแนวดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับ ต่ำกว่าปริญญาตรี   จากสำนักทดสอบทางการศึกษา   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นคู่มือในการเทียบโอน

 
การจัดการเรียนการสอน
           ๑.  ให้ใช้มาตราที่ ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยเน้นผู้เรียนสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
           ๒.  ให้ใช้มาตรา ๒๓  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยเน้นคุณธรรมนำความรู้
           ๓.  ให้ใช้มาตรา ๒๔ เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเป็นการผสมผสานในด้านความรู้ ทักษะกระบวน การคิด , ประสบการณ์จริง , บรรยากาศการเรียนรู้ , สื่อ , ค่านิยม , คุณธรรม , การเผชิญสถานการณ์ , การวิจัย, รวมทั้งกระตุ้น ให้เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนให้มากที่สุด
           ๔.  ให้นักเรียนเลือกวิธีเรียนตามที่นักเรียนสนใจตามหลักการ ตมอัธยาศัย เพื่อให้เกิดความหลากหลายในวิธีเรียน เช่น     การศึกษาด้วยตนเองแล้วสอบวัดผลการทำโครงงาน ,   การเรียนเสริมในรายวิชาที่ยาก , การเข้าค่ายวิชาการ การเรียนรู้ กับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ,  การเรียนจากสื่อและเทคโนโลยี,การเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม , การเข้าค่ายฝึกระเบียบวินัย,การทำรายงาน , การทำวิจัย
 
ประเมินผลการเรียน
          ให้ใช้มาตรา ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยประเมินจากความประพฤติ พฤติกรรมผู้เรียน พัฒนาการในโรงเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งการสอบ  ควบคู่ไป  ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้ข้อตกลงระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง โดยยึดระเบียบว่าด้วยการประเมินผล การเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ ควบคู่กันไป
 
ระยะเวลาเรียน
           ๑. ให้ยึดเวลาเรียน ๑,๐๐๐ – ๑,๒๐๐  ชั่วโมง ตามหลักสูตรของโรงเรียน
           ๒. เนื่องจากโครงการ บ.ล.ว.  สานฝัน  เป็นการจัดการเรียนการสอนนอกระบบและตามอัธยาศัย ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษา ด้วยตนเอง ให้ใช้เวลา ๑๒ ชั่วโมงต่อ ๑ วัน
           ๓. ในกรณีที่มีนักเรียน ม.๓ , ม.๖ ที่ไม่จบการศึกษาจากโรงเรียนเดิมแล้วย้ายมาแต่มีผลการเรีย มาแล้วครบทุกภาคเรียน และครบทุกรายวิชา  แต่มีบางวิชาติด ๐ , ร , มส. ให้ถือว่านักเรียนคนนั้นมีเวลา การเรียนมาแล้ว ครบ ๑,๒๐๐ ชั่วโมง สามารถวัดและประเมินผลได้ทันที
           ๔. ในกรณีมีนักเรียนช่วงชั้ที่ ๓  และช่วงชั้นที่ ๔ ที่ย้ายมา มีผลการเรียนจากโรงเรียนเดิมไม่ครบทุกภาคเรียนและ ไม่ครบทุกรายวิชา ให้เทียบโอนรายวิชาที่เหลือให้คำนวณเป็นชั่วโมง ต่อจากนั้นค่อยมาเทียบเป็นวัน
 
 
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
สุดยอดนักอ่านระดับประเทศ
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
ประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
รางวัลเหรียญทองอันดับ 1
โรงเรียนขนาดใหญ่
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ
และรองชนะเลิศอันดับ 1
ประกวดสื่อ E-Learning
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนขนาดใหญ่
การพัฒนาผลสอบ O-NET
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
รางวัลอื่น ๆ
 
ชุดการเรียนรู้วิชาชชีววิทยา (ว30245)
   
   
   
   
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
175 หมู่ 1 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ 0-4592-4657 โทรสาร 0-4592-4656