ข้อมูลสถานศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลบุคลากร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาษาต่างประเทศ
  งานแนะแนว
  งานบริการห้องสมุด
  เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
  งานช่างครุภัณฑ์
 
 
ลิงค์ภายใน
 
ลิงค์ภายนอก
 
สถิติการใช้งาน
วันนี้ 294
เมื่อวานนี้ 210
เดือนนี้ 6529
เดือนที่แล้ว 10114
ทั้งหมด 849609
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
วิสัยทัศน์
          โรงเรียนมัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ พัฒนาครูอย่างเป็นระบบ พัฒนานักเรียน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำรงชีพมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา และมุ่งสู่มาตรฐานสากลในปี 2558
 
พันธกิจ
1.   สนับสนุนและส่งเสริม ระบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาประชาชนวัยเรียน ให้เต็มตามศักยภาพ และส่งเสริมความเป็นเลิศ ทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล
2.  

พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ที่เน้นการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม

3.   พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภายในสถานศึกษาให้เพียงพอ ควบคู่ไปกับเทคโนโลยี
4.   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีสมรรถนะหลัก ที่สำคัญตามมาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม และใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น ในชุมชนได้อย่างมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทย และพลเมืองโลก
5.  

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถ และมุ่งสู่มาตรฐานสากล

 
เป้าประสงค์
1.   ประชาชนวัยเรียน ได้รับโอกาสทางการศึกษา อย่างทั่วถึง และเต็มตามศักยภาพ
2.  

ผู้เรียนมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา และสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน ในระดับภาค ประเทศ และระดับสากล

3.   โรงเรียนได้รับการพัฒนา สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ได้อย่างเพียงพอ
4.   ครูและบุคคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ
5.  

โรงเรียนนำหลักการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมมาภิบาล (Good governance)
 โดยเน้นการสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม

 
ยุทธศาสตร์หลัก
1.   พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษา ที่เน้นการสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม
2.  

ขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้เต็มตามศักยภาพ

3.   การพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อการเรียนรู้ ควบคู่เทคโนโลยี
4.   ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บูรณาการนำความรู้คู่คุณธรรม บูรณาการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้
5.  

การพัฒนาครูและบุคลากรคู่ขนาน คนดีที่เก่ง  และคนเก่งที่ดี  เพื่อโรงเรียน

 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.   รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์
2.  

ซื่อสัตย์สุจริต

3.   มีวินัย
4.   ใฝ่เรียนรู้
5.  

อยู่อย่างพอเพียง

6.  

มุ่งมั่นในการทำงาน

7.  

รักความเป็นไทย

8.  

มีจิตสาธารณะ

 
สมรรถนะสำคัญ
1.   ความสามารถในการคิด
2.  

ความสามารถในการสื่อสาร

3.   ความสามารถในการแก้ปัญหา
4.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5.  

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

 
 
 
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
สุดยอดนักอ่านระดับประเทศ
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
ประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
รางวัลเหรียญทองอันดับ 1
โรงเรียนขนาดใหญ่
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ
และรองชนะเลิศอันดับ 1
ประกวดสื่อ E-Learning
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนขนาดใหญ่
การพัฒนาผลสอบ O-NET
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
รางวัลอื่น ๆ
 
ชุดการเรียนรู้วิชาชชีววิทยา (ว30245)
   
   
   
   
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
175 หมู่ 1 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ 0-4592-4657 โทรสาร 0-4592-4656