กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางนงลักษณ์   สุวรรณเทน  
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)  
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
อีเมล์ : nongluk7924@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 098-8492570
นางสุรีรัตน์  ศักดิ์วิจารณ์  
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)  
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

อีเมล์ : sureerat.kob03@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9679640
นางคนึงนิจ  เดชะคำภู  
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)  
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  

อีเมล์ : –
เบอร์โทรศัพท์ : 098-9467341
นางนฤมล  หาญศึก  
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)  
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

อีเมล์ : narumon9862@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 080-1650249
 
นางสมจิตร  บัวแก้ว  
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)  
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  

อีเมล์ : sb29112521@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 061-0300507