กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย👩นางนงลักษณ์   สุวรรณเทน  🌟
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)  
ตำแหน่ง : ครู 

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ  
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
อีเมล์ : nongluk7924@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 098-8492570
👩นางสุรีรัตน์  ศักดิ์วิจารณ์  
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)  
ตำแหน่ง : ครู 

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : sureerat.kob03@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9679640
👩นางคนึงนิจ  เดชะคำภู  
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)  
ตำแหน่ง : ครู 

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ  
อีเมล์ : –
เบอร์โทรศัพท์ : 098-9467341
👩นางนฤมล  หาญศึก  
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)  
ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : narumon9862@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 080-1650249
 
👩นางสมจิตร  บัวแก้ว  
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)  
ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ  
อีเมล์ : sb29112521@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 061-0300507
👩นางวรรณวิมล  อินทรบุตร  
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)  
ตำแหน่ง  : ครู 

วิทยฐานะ : –  
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
👩นางมยุรี  เหง้าโพธิ์  
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)  
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ  
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :