ภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทยของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ โครงการรักษ์ภาษาไทย

กิจกรรมการแข่งขันทัก

Read more

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรื่อง ลำดับและอนุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา

ดาวน์โหลดเอกสาร&nbsp

Read more

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ รายวิชา คณิตศาสตร์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ดาวน์โหลดเอกสาร&nbsp

Read more

การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมครูจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยใช้ BLW Model (บทคัดย่อ)

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก

Read more

กลุ่มบริหารงานบุคคลชุมชนและภาคีเครือข่าย ได้ดำเนินการ การตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูล เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ (คศ.4)

วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุน

Read more