โรงเรียนบึงมะลูวิทยา

ประวัติโรงเรียน

🏫ประวัติโรงเรียน 🏫

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1033530907
รหัส Smis 8 หลัก : 
33042008
รหัส Obec 6 หลัก : 
 530907
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  
บึงมะลูวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  
bungmaluwittaya
ที่ตั้งโรงเรียน : 
175 หมู่ที่  1  บ้านบึงมะลูตำบล :  บึงมะลูอำเภอ :  กันทรลักษ์จังหวัด :  ศรีสะเกษรหัสไปรษณีย์ :  33110
โทรศัพท์ :  
045-924656
โทรสาร :  
045-924657
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  
11 ธันวาคม 2527
อีเมล์ :  
เว็บไซต์ :  www.blwsc.ac.th
  เว็บไซต์โรงเรียน (สารสนเทศ) 
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :  สหวิทยาเขตพระวิหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  บึงมะลู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา :  78 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ :  12 กม.
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม  2527
ในท้องที่ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ห่างจากอำเภอ  กันทรลักษ์ 12 กิโลเมตร แรกตั้ง นายทองจีน  แตะต้อง
กำนันตำบลบึงมะลู  ร่วมกับ  นายขวัญชัย  เวชกามาอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านบึงมะลู  นายสุรวุฒิ  แก้วมหาวงศ์  ศึกษาธิการอำเภอกันทรลักษ์   นายสมรรถชัย  นาคะผิว ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา    ร่วมกันจัดที่ดินบริเวณป่าสงวนแห่งชาติ  จำนวน  50  ไร่  เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน
      โรงเรียนเปิดทำการสอน  เมื่อวันที่ 16  พฤษภาคม  2528  กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้  ปีการศึกษา  2532  กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้ 
นายโสภณ  รัตนา  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
            ปีการศึกษา  2535  กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้  นายบัญชา  สุขดี  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  และเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา
            ปีการศึกษา  2535  โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้เปิดโรงเรียนสาขาขึ้นที่บ้านภูมิซรอล  ตำบลเสาธงชัย โดยจัดให้ ครู- อาจารย์ จากโรงเรียนบึงมะลูวิทยา 
ผลัดเปลี่ยนกันไปสอน และได้มอบ หมายให้  นายสิทธิสมุทร  เพ็งชัย    ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา  เป็นผู้ดูแลโรงเรียนสาขา
            ปีการศึกษา  2536  โรงเรียนบึงมะลูวิทยา  ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาได้ดำเนินการเปิดสอน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเป็นการจัดการศึกษาในท้องถิ่นให้มากขึ้น
            ปีการศึกษา  2540   กระทรวงศึกษาธิการ  ได้จัดตั้งโรงเรียนบึงมะลูวิทยา  สาขาตำบลเสาธงชัย  เป็นเอกเทศชื่อว่า  โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา  โดยนายสิทธิสมุทร  เพ็งชัย  เป็นผู้บริหาร
            ปีการศึกษา  2541  กรมสามัญศึกษาแต่งตั้ง  นายทองจันทร์  พรชัย  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา  และในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2541  กรมสามัญศึกษาแต่งตั้ง  นายสำรวย  ไชยยศ  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา
            ปีการศึกษา  2549  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ  เขต  4  แต่งตั้งนายสิทธิสมุทร  เพ็งชัย    มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบึงมะลูวิทยา  จนถึงปัจจุบัน