บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายภิรมย์  อินทะนะ  
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี  (วท.บ.วิชาชีววิทยา)  
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ  
ปฏิบัติหน้าที่  : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
อีเมล์ : a.phirom2424@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 095-5265956
นางสุทิศา  คงวิภาค  
วุฒิการศึกษาสูงสุด  : ปริญญาโท  (กศ.ม.การบริหารการศึกษา)  
ตำแหน่ง : ครู  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ  
อีเมล์ : sutisapoompoom@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :
086-9621661
นางภัชรินทร์  ขุขันธ์เขต  
วุฒิการศึกษาสูงสุด  : ปริญญาโท (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)  
ตำแหน่ง  : ครู  วิทยฐานะ  : ครูชำนาญการพิเศษ  
อีเมล์ : patcharin.3k@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :
089-9417703
นายวงศ์พันธ์  เวียงนนท์  
วุฒิการศึกษาสูงสุด  : ปริญญาโท (วท.ม.ฟิสิกส์)  
ตำแหน่ง : ครู  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

อีเมล์ : wongpan3010@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :
085-6825590
นางสาวปฏิญญา  รอดคำทุย  
วุฒิการศึกษาสูงสุด  : ปริญญาโท (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)  
ตำแหน่ง  : ครู  วิทยฐานะ  : ครูชำนาญการพิเศษ    

อีเมล์ : patinya16112522@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :
061-7922656
นางสาวรินดา  พูลสว่าง  
วุฒิการศึกษาสูงสุด  : ปริญญาโท (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)  
ตำแหน่ง : ครู  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ  
อีเมล์ : pook.bi@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :
085-7016882
   นายนิพนธ์  พลเศรษฐเลิศ
วุฒิการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  (วท.บ.ฟิสิกส์)
ตำแหน่ง  : ครู  วิทยฐานะ :
ครูชำนาญการ
อีเมล์ : –
เบอร์โทรศัพท์ : 061-1095565

 
นางสาวภคอร  อำนวย
วุฒิการศึกษาสูงสุด  : ปริญญาโท (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง   ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ

อีเมล์ : kroonob@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :
091-8654657
นางสาวอรวรรณ  สิมมา
วุฒิการศึกษาสูงสุด :   ปริญญาตรี (วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ

อีเมล์ : kru.orawansimma@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :
096-6906495
นางสาวอมรรัตน์  สระทอง
วุฒิการศึกษาสูงสุด  : ปริญญาตรี  (กศ.บ.วิทยาศาสตร์ – เคมี)
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ :
อีเมล์ : paraewsa@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :
061-9793337
นางสาววนิจฐา  เบ้าปัดสี
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี (วท.บ.เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ)
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ : –
อีเมล์ : wanidthaboup57@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :
099-1680516
นางสาวบุษราคัม  แก้วพวง
วุฒิการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  (บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ตำแหน่ง : พนักงานราขการ 

อีเมล์ : komde_su@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :
090-9037264
นางสาวนิตติยา  ประมูล
 วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 
 (ค.บ.นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา)
 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ครูพี่เลี้ยงเด็ก)

อีเมล์ : nittiya1619@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :
086-2402318