โรงเรียนบึงมะลูวิทยา

นวัตกรรมปี 2565

1 โรงเรียน 1 ผู้บริหาร 1 ครู 1 ปี 1 นวัตกรรม ปี 2565

นวัตกรรมผู้บริหาร

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน