กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

👨‍🦰นายสุวิทย์  มีฤทธิ์ 🌟
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)  
ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ :
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
อีเมล์ : suvitthai88@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 088-0819003
👩นางภัณฑิลา  นรสาร  
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ  
อีเมล์ : phanthila62@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 094-8569668
👩นางสาวศศิธร  บุญเนตร
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี (ศศ.บ.ศิลปะการออกแบบนิเทศศิลป์)
ตำแหน่ง : ครู 

วิทยฐานะ : –  
อีเมล์ : sasithonpe@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 080-1634473
👨‍🦰นายสิทธิพร  สมจิตร
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี (ศป.บ.ศิลปะการแสดง)
ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : –  
อีเมล์ : toey2534msu@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 090-2361377
👨‍🦰นายอภิสิทธิ์  หลวงเดช  
วุฒิการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี (ค.บ.ดนตรีศึกษา)  
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอน)  

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 087-4267433