กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

👩นางฐณิญาร์  เสดา  🌟
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)  
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ  
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา  

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
 👩นางภัชรีพร  วงศ์บา  
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ  

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
 👨‍🦰นายไกรสอน  ดัดถุยาวัฒน์  
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี (วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา)  
ตำแหน่ง : ครู 
วิทยฐานะ : –  
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
 👨‍🦰นายประเสริฐ  แสงสว่าง  
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี (วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา)  
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :