บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสุภัทรฉวี  วงศ์เจริญ  
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี (ค.บ.คหกรรมศาสตร์)  
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ –  
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
นางสุภาพร  คำประไพ  
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)  
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  
นางอัญชุลีพร  ผาคำ  
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี (วท.บ.เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)  
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ –
 
นายวรวุฒิ  ปทุมมาศ  
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี (วศ.บ.วิศวกรรมศาสตร์)     
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ –  
นายจีรพงษ์  ยงเพชร  
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี (วท.บ.สัตวบาล)  
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ครูวิกฤต)