โรงเรียนบึงมะลูวิทยา

เอกลักษณ์/อัตลักษณ์/สัญลักษณ์โรงเรียน

โรงเรียนงาม มีความเป็นไทย

           โรงเรียนงาม หมายถึง มีอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม สะอาด สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา เน้นการเป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม

           มีความเป็นไทย หมายถึง การรักษาวัฒนธรรมไทยโดยการไหว้ทักทายตามประเพณี  รุ่นน้องทำความเคารพรุ่นพี่ รุ่นพี่รับการทำความเคารพจากรุ่นน้องและบุคลากรแต่งกายด้วยชุดไทยเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม

ทักษะชีวิตดี  มีจิตสาธารณะ

           ทักษะชีวิตดี  หมายถึง นักเรียนมีความสามารถจัดการกับปัญหารอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบันและเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคตด้วยการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น  การคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  การจัดการกับอารมณ์และความเครียดและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น

           มีจิตสาธารณะ  หมายถึง นักเรียนมีจิตสำนึกและเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวม  สาธารณะสมบัติ  ปรารถนาที่จะช่วยเหลือ  ให้ความร่วมมือ  เสียสละ รับรู้ถึงสิทธิควบคู่ไปกับหน้าที่และความรับผิดชอบทั้งในการกระทำตนเองและมีบทบาทต่อสังคม