โรงเรียนบึงมะลูวิทยา

ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศโรงเรียนบึงมะลูวิทยา
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

แผนปฏิบัติการ

แผนพัฒนาคุณภาพ SAR

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา