บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

👩‍🦰นางวรวรรณ กาญจนสมวงศ์  🌟
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)  
ตำแหน่ง  : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ  
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
 
   👩‍🦰นางราตรี  ฝอยทอง  
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)  
ตำแหน่ง  : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ   
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
 
  👩‍🦰 นางธัมมาภรณ์ จูมสิมมา  
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)  
ตำแหน่ง  : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ   
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
 
 👩‍🦰นางสาวสวรรค์  ประชัน  
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)  
ตำแหน่ง  : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ   
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
 
  👩‍🦰นางสาวนิภาพรรณ  โสพัฒน์  
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)  
ตำแหน่ง  : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ 
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
 
   🧑‍🦰นายศุภวิทยา  หอมจิต  
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี (ศศ.บ.ภาษาจีน)  
ตำแหน่ง : ครู 
วิทยฐานะ : –  
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
 
    🧑‍🦰นายณัฐวุฒิ  พวงคำ  
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี  (ค.บ.ภาษาอังกฤษ)  
ตำแหน่ง : ครู 
วิทยฐานะ : –  
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
 
 👩‍🦰นางสาวจริงใจ  ศรีเลิศ  
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท (ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน)  
ตำแหน่ง : ครู 
วิทยฐานะ : –  
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
 
 👩‍🦰นางสาวอาริตา  วงศ์บา  
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี (กศ.บ.ภาษาจีน)  
ตำแหน่ง : ครู 
วิทยฐานะ : –  
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :