บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

👩นางสุภัทรฉวี  วงศ์เจริญ  🌟
วุฒิการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี (ค.บ.คหกรรมศาสตร์)  
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –  
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
👩นางสุภาพร  คำประไพ  
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)  
ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 
👩นางอัญชุลีพร  ผาคำ  
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี (วท.บ.เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)  
ตำแหน่ง : ครู 

วิทยฐานะ : –  
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
👨‍🦰นายวรวุฒิ  ปทุมมาศ  
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี (วศ.บ.วิศวกรรมศาสตร์)     
ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : –  
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
👨‍🦰นายจีรพงษ์  ยงเพชร  
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี (วท.บ.สัตวบาล)  
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง (ครูวิกฤต)  

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :