ทำเนียบผู้บริหาร

ดร.วีระศักดิ์ จันทะรัตน์
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :
บริหารสถานศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
0862502029
นางเพ็ชรรัตน์ ประทีปะเสน
ตำแหน่ง : 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ชุมชน และภาคีเครือข่ายกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
หน้าที่หลัก : 
บริหารสถานศึกษา
อีเมล์ : 
nuch3235@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :
 081-3600238

นายศุภชัย วโรรส
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการและกิจการนักเรียน
หน้าที่หลัก :
บริหารสถานศึกษา
อีเมล์ :
kunsupa@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :
0816428450/0933199301