กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

   👩นางสาวสุภารัตน์  หอมหวล 🌟  
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโทีเศษ (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)  
ตำแหน่ง  : ครู 
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ  
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
   👩นางสาวพิชยาศิริ  พิมพ์ทราย  
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาเอก  (ปร.ด.วิจัยและประเมินผลการศึกษา)  
ตำแหน่ง  ครู 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
 
  👩นางสาวสุธางศ์รัตน์  โพธิ์งาม
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)  
ตำแหน่ง : ครู 
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ  

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
 👩นางสาวรัชนีพร  บุตรกูล  
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี (ศษ.บ.คณิตศาสตร์ศึกษา)  
ตำแหน่ง : ครู 
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
  👨‍🦰 นายเจริญชัย  วันศรี  
วุฒิการศึกษาสูงสุด  : ปริญญาตรี  (ค.บ.คณิตศาสตร์)  
ตำแหน่ง : ครู 
วิทยฐานะ : –  

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
  👨‍🦰 นายอภิชาติ  ศรีบาล  
วุฒิการศึกษาสูงสุด  : ปริญญาตรี  (ค.บ.คณิตศาสตร์)  
ตำแหน่ง : ครู 
วิทยฐานะ : –  

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :