ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1033530907
รหัส Smis 8 หลัก : 
33042008
รหัส Obec 6 หลัก : 
 530907
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  
บึงมะลูวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  
bungmaluwittaya
ที่ตั้งโรงเรียน : 
175 หมู่ที่   1   บ้านบึงมะลูตำบล :  บึงมะลูอำเภอ :  กันทรลักษ์จังหวัด :  ศรีสะเกษรหัสไปรษณีย์ :  33110
โทรศัพท์ :  
045-924656
โทรสาร :  
045-924657
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  
22 ธันวาคม 2527
อีเมล์ :  
เว็บไซต์ :  www.blwsc.ac.th
  เว็บไซต์โรงเรียน (สารสนเทศ) 
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :  สหวิทยาเขตพระวิหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  บึงมะลู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:     78 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:     12 กม.