กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสุวิทย์  มีฤทธิ์
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)  
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ :
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
อีเมล์ : suvitthai88@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 088-0819003
นางภัณฑิลา  นรสาร  
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  

อีเมล์ : phanthila62@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 094-8569668
นางสาวศศิธร  บุญเนตร
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี (ศศ.บ.ศิลปะการออกแบบนิเทศศิลป์)
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ –  

อีเมล์ : sasithonpe@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 080-1634473
นายสิทธิพร  สมจิตร
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี (ศป.บ.ศิลปะการแสดง)
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ –  

อีเมล์ : toey2534msu@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 090-2361377
นางสาวปนัดดา  คำลีมัด
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี (ศศ.บ.ศิลปะออกแบบประยุกต์ศิลป์)
ตำแหน่ง พนักงานราชการ  
อีเมล์ : ko_qkkai@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 095-3866532
นายอภิสิทธิ์  หลวงเดช  
วุฒิการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี (ค.บ.ดนตรีศึกษา)  
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอน)  

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 087-4267433