กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


🌟 นางสาวภรณ์สุดา  นาดี  
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)  
ตำแหน่ง : ครู 
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ  
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
🧑‍🦰นายประหยัด  เสนไสย์  
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี (บธ.ม.การจัดการ)  
ตำแหน่ง : ครู 
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ    
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
👩‍🦰นางณัฏฐณิชา  มีราคา  
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)  
ตำแหน่ง : ครู 
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ    
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
🧑‍🦰นายสุขสำราญ  ทนนศักดิ์  
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท (ค.ม.การบริหารการศึกษา)  
ตำแหน่ง : ครู 
วิทยฐานะ : –  
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
👩‍🦳นางสาวรุ่งฤดี  สวัสดิ์ชาติ  
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี (ค.บ.สังคมศึกษา)  
ตำแหน่ง : ครู 
วิทยฐานะ : –   
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
 👨‍🦳นายรังศรี  ใจมั่น  
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี (ศษ.บ.การวัดผลประเมินผล)  
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ 
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
👱‍♀️นางสาวยุพา  คำแพง  
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี (ศศ.บ.บรรณารักษ์)  
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :