โรงเรียนบึงมะลูวิทยา

อักษรย่อ/สีประจำโรงเรียน/ดอกไม้/พระพุทธรูป

    อักษรย่อชื่อโรงเรียน                บ.ล.ว. 

สีเขียว  หมายถึง  ความร่มเย็น 

   สีเหลือง  หมายถึง ความรู้