ข่าวประชาสัมพันธ์

สารสวนพลู “พิธีไหว้ครู2565”

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันไหว้ครู ดังนี้
1. ทำบุญตักบาตรถวายภัตราหารแด่พระสงค์ เนื่องในเปิดใช้หอประชุมใหม่
2. กิจกรรมวันไหว้ครู ซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพนบน้อม ระลึกถึงคุณความดีความกตัญญูกตเวทิตา ของครูอาจารย์
3. พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์ทุนจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบึงมะลูวิทยา จำนวน 45,000 บาท