ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานครูและนักเรียน

กลุ่มบริหารงานบุคคลชุมชนและภาคีเครือข่าย ได้ดำเนินการ การตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูล เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ (คศ.4)

วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ กลุ่มบริหารงานบุคคลชุมชนและภาคีเครือข่าย ได้ดำเนินการ การตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูล เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ (คศ.4) ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๒ ราย ดังนี้
๑. นางสาวพิชยาศิริ พิมพ์ทราย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๒. นายวงศ์พันธ์ เวียงนนท์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี