โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์

การมอบหมายงาน

🔶🔶 ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ท่าน ดร.วีระศักดิ์ จันทะรัตน์ ได้ทำการมอบหมายงานกับ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ ท่าน ดร.กอบชัย โพธินาแค ได้พบปะพูดคุยกับคุณครูและบุคลากร ณ หอประชุมโรงเรียนบึงมะลูวิทยา