โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ – ม.๓ ไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด หอโหวต ๑๐๑ จังหวัดร้อยเอ็ด และวิมานพญาแถน จังหวัดยโสธร เพื่อให้เกิดทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที่ จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆอย่างเต็มที่