โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
Uncategorized

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา นำโดย ดร.กอบชัย โพธินาแค ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ หอประชุมโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและให้กำลังใจแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา และเพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีและเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันของตนเอง ((คลิกดูภาพกิจกรรม))