โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ผลงานครูและนักเรียน

“ผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563” โรงเรียนบึงมะลูวิทยา

ในนามคณะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ขอแสดงความยินดีและชื่นชม กับ
๑. นายไกรสอน ดัดถุยาวัฒน์ ตำแหน่ง ครู ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
๒. โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓