โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบการแต่งการของนักเรียน ปีการศึกษา 2567

⭐⭐ ประชาสัมพันธ์แจ้งนักเรียนทุกคน จากงานกิจการนักเรียน เรื่องระเบียบการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 ⭐⭐