อักษรย่อ/สีประจำโรงเรียน/ดอกไม้/พระพุทธรูป

           สีเขียว  หมายถึง  ความร่มเย็น 

   สีเหลือง  หมายถึง ความรู้