โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานครูและนักเรียน

อบรม TO BE NUMBER ONE

⭐️⭐️ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายวิชิต โพธิ์ขาว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรม/ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมโรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ 🌻🌻