โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวสารทั่วไปผลงานครูและนักเรียน

อบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

⭐️ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายไกรสอน ดัดถุยาวัฒน์และนายประเสริฐ แสงสว่าง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนบึงมะลูวิทยา เป็นตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯเข้าร่วมรับการพัฒนาการจัดกิจกรรการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกและพลศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการคิดตามโรงเรียนชายขอบ จังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา ⭐️⭐️