โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่ายพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ๒๕๖๕

…..วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์โรงเรียนบึงมะลูวิทยา จัดค่ายพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ หอประชุมโรงเรียนบึงมะลูวิทยา เพื่อพัฒนาทักษะในด้านการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การเชื่อมโยง และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยมีท่าน ดร.กอบชัย โพธินาแค ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา เป็นประธานเปิดพิธี มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๑๓๕ คนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายค่ายพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม