โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์

การเข้าค่ายพักแรมกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

วันที่ ๑๗-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา นำโดย ดร.กอบชัย โพธินาแค ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา และงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ค่ายไพรวิจิตร อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ หลักสูตร ๒ วัน ๑ คืน นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อฝึกให้นักเรียนรู้เรื่องระเบียบวินัยและฝึกความเข้มแข็ง อดทน รู้จักการบำเพ็ญประโยชน์ ฝึกความเชื่อมั่นในตนเอง ให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม