โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารการศึกษา

การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 2565

📢📢 วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา นำโดยผู้อำนวยการ วีระศักดิ์ จันทะรัตน์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อแจ้งนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบปะกับครูที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาหารือและนำไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ปฏิบัติการตามมาตราการ การป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

รูปกิจกรรมในวันงาน