โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์

การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ – เนตรนารี

วันที่ ๑๗-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา นำโดย ดร.กอบชัย โพธินาแค ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา และงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ค่ายลูกเสือสิงห์ดำ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๒๓ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ หลักสูตร ๒ วัน ๑ คืน นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ คือลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒,๓ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อฝึกให้นักเรียนรู้เรื่องระเบียบวินัยและฝึกความเข้มแข็ง อดทน รู้จักการบำเพ็ญประโยชน์ ฝึกความเชื่อมั่นในตนเอง ให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม