ประกาศโรงเรียนบึงมะลูวิทยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงเรียนบึงมะลูวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๓ อัตรา ตามหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก

๑.๑ แม่บ้านจำนวน ๒ อัตรา
๑.๒ นักการภารโรง จำนวน ๑ อัตรา

สามารถดาวโหลดเอกสารรายละเอียดการสมัครตามลิงค์นี้ >>>> ดาวน์โหลดเอกสาร<<<<