ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่ายภาษาไทย 2565

ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดให้มีกิจกรรมค่ายภาษาไทยขึ้น โดยจัดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกห้องเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ณ หอประชุมโรงเรียนบึงมะลูวิทยาค่ะ