โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่าย “English Camp 2022”

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ดร.วีระศักดิ์ จันทะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา เป็นประธานในพิธี เปิดค่าย English camp 2022 ณ หอประชุมโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ซึ่งจัดให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๑๙๕ คน โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นวิทยากร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งการฟัง การพูด อ่าน และเขียน ได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่ว จากกิจกรรมที่หลากหลาย 🎤🎤

ภาพกิจกรรม