ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดกิจกรรมใน
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2565
กิจกรรม “ค่ายพุทธบุตร เด็กดีศรี บ.ล.ว.”
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2565