โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารการศึกษา

กำหนดการสอบปลายภาค 2/2565

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา กำหนดให้มีการสอบปลายภาค
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ขึ้นดังนี้

– ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ วันที่ ๒๘ ก.พ. และ ๒ มี.ค. ๖๖

– ระดับชั้น ม.๔-ม.๕ วันที่ ๒๗ ก.พ. และ ๑-๒ มี.ค. ๖๖

-และระดับชั้น ม.๖ วันที่ ๒๗ ก.พ. และ ๑ มี.ค. ๖๖