ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานครูและนักเรียน

เปิดบ้านสวนพลู บึงมะลูวิทยา (Open House B.L.W.)

📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ 📌📌ด้วยโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดบ้านสวนพลู บึงมะลูวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (Open House B.L.W.) ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการให้นักเรียนโรงเรียนบึงมะลูวิทยาและนักเรียนในเขตบริการและพื้นที่ใกล้เคียง ผู้ปกครองและชุมชนมีโอกาสเข้าชมและเสนอแนะความคิดเห็นต่อการดำเนินการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้นำเสนอผลงานที่เกิดจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง สถาบันและท้องถิ่นของตนเอง ณ โดมเอนกประสงค์โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 📣📣

คลิกดู ภาพกิจกรรมทั้งหมด