ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารการศึกษา

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร

วันที่พุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบึงมะลูวิทยาได้รับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร จากคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ณ หอประชุมโรงเรียนบึงมะลูวิทยา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม