โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารการศึกษา

การประเมินผลการจัดการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบึงมะลูวิทยาได้รับการประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) จากคณะกรรมการ การกำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ณ ห้องประชุมโรงเรียนบึงมะลูวิทยา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม