ข่าวประชาสัมพันธ์

31 พฤษภาคม “วันงดสูบบุหรี่โลก”

31 พฤษภาคม 2566 “วันงดสูบบุหรี่โลก” ❌❌🚭🚭

….โรงเรียนบึงมะลูวิทยาร่วมรณรงค์และต่อต้านบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้างานกิจการนักเรียนได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าแก่นักเรียนโรงเรียนบึงมะลูวิทยา เพื่อป้องกันคุ้มครองสุขภาพของนักเรียนให้ปลอดภัยและรอดพ้นจากการเสพติดบุหรี่และบุรี่ไฟฟ้า