โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารการศึกษา

การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ Advance Program : AP

ประกาศโรงเรียนบึงมะลูวิทยา
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ประเภทห้องเรียนพิเศษ Advance Program : AP
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลดประกาศ ห้องเรียนพิเศษ AP

ดาวน์โหลดประกาศ ห้องเรียนปกติ