โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวสารการศึกษา

กิจกรรมการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

✅✅ โรงเรียนบึงมะลูวิทยาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตามนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาที่มุ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยทุกระดับเรียบร้อยแล้ว #ภาพบรรยากาศในแต่ห้องเรียนทุกสายชั้น✍️✍️✅✅